Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κατερίνης: Ενημέρωση των δημοτών σχετικά με τις ρυθμίσεις που αφορούν την υποβολή αιτήσεων, για την έκδοση αδειών χρήσης νερού

Με γνώμονα την πληρέστερη ενημέρωση των δημοτών, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης, ανακοινώνει στο ενδιαφερόμενο κοινό,
τις πρόσφατες τροποποιήσεις σειράς διατάξεων, οι οποίες σχετίζονται με την αδειοδότηση και λειτουργία υδροληψιών πάσης φύσεως (π.χ. άδεια χρήσης νερού, ηλεκτροδότηση υδροληψιών αγροτικής χρήσης, επιβολή κυρώσεων, εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας κ.λ.π.). Οι παραπάνω διατάξεις τίθενται σε ισχύ με τη νέα Κ.Υ.Α. α.π. οικ. 140424/6-Μαρ-2017 (ΦΕΚ 814 Β/14-Μαρ-2017) «περί έκδοσης αδειών χρήσης νερού και αδειών εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων».

Παράλληλα, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης, καλεί για την τακτοποίηση τυχόν εκκρεμοτήτων, όπως π.χ. μη υποβολή αίτησης άδειας χρήσης νερού ή μη παραλαβή άδειας χρήσης νερού κ.ο.κ.

Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης υφιστάμενων υδροληψιών, οι βασικές τροποποιήσεις συνοψίζονται ως εξής:

1.       Καταργείται η υποχρέωση υποβολής αίτησης – δήλωσης για εγγραφή στο Ε.Μ.Σ.Υ., με μόνη εξαίρεση την περίπτωση ανενεργών υδροληψιών.
2.       Η παλαιότητα της χρήσης νερού πρέπει να αποδεικνύεται με πρόσθετα στοιχεία για ήδη υποβληθείσες αιτήσεις (αν δεν έχει υποβληθεί αίτηση εγγραφής στο ΕΜΣΥ μέχρι τις 31-12-2014), καθώς επίσης και για αιτήσεις που υποβάλλονται μετά τις 14 Μαρτίου 2017.
3.       Για όσους αυτοβούλως κινούν τη διαδικασία αδειοδότησης επιβάλλεται πρόστιμο €150 (στην περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτημα εγγραφής στο ΕΜΣΥ). Άλλως, το πρόστιμο είναι €250.
4.       Στην περίπτωση καταγγελίας ή διαπίστωσης μη αδειοδοτημένης χρήσης νερού προβλέπονται αυστηρές διοικητικές κυρώσεις (αυξημένα πρόστιμα, σφράγιση υδροληψιών κ.λ.π).

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία ηλεκτροδότησης υδροληψιών αγροτικής χρήσης, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που έχει λήξει ή δεν υπάρχει άδεια χρήσης νερού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι έως τις 15 Μαΐου 2017, να μεριμνήσουν για την υποβολή στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, βεβαίωσης του Δήμου Κατερίνης σχετικά με την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας χρήσης νερού.

Σημειώνεται ότι η βασική διαδικασία αδειοδότησης και το περιεχόμενο του φακέλου δικαιολογητικών παραμένουν αμετάβλητα.

Εντός των ορίων του Δήμου Κατερίνης αρμόδια Υπηρεσία για την υποδοχή των αιτήσεων παραμένει ο Δήμος Κατερίνης.  
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη:
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κατερίνης, Τμήμα Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Αγροτικής Οδοποιίας,
τηλ. 2351350460 και 2351350459 (Πλατεία Δημαρχείου, Κατερίνη 601 33, 2ος όροφος, γραφεία Νο 1 και Νο 8).