Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Τροποποίηση της ημερομηνίας υποβολής αντιρρήσεων Ν. Πιερίας

Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 2154/29-3-2017 απόφασης ‘‘Ανάρτηση δασικού χάρτη όλων των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. Κατερίνης, Μακρυγιάλου Μεθώνης & Ν. Αγαθούπολης και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του.’’

Έχοντας υπόψη:
1.      Την 2154/29-3-2017 (ΑΔΑ:ΩΥΛΣΟΡ1Υ-ΗΣΔ) απόφαση Δ/ντή Δασών Πιερίας
2.      Τις παραγράφους 1.α. και 1.β., άρθρο δεύτερο «Τροποποιήσεις – προσθήκες στο ν. 3889/2010 (Α΄ 182)» του ν. 4462/2017 «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για Συνεργασία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 39Α΄).
3.      Την παράγραφο 3.β., άρθρο πέμπτο «Δασικοί χάρτες και αιτήσεις τακτοποίησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ν. 4467/2017 «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ (56Α΄).

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1.        Τροποποιούμε την 2154/29-3-2017 (ΑΔΑ: ΩΥΛΣΟΡ1Υ-ΗΣΔ) όμοια κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:
«Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου τού αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του ν.4467/17 (ΦΕΚ 56Α΄), η οποία αρχίζει την 13η Απριλίου 2017 ημέρα Πέμπτη.
Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 12η Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία τής προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 3η Ιουλίου 2017 ημέρα «Δευτέρα».
2.    Κατά τα λοιπά η με αριθμό 2154/29-3-2017 απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει.

                                                                           Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
                                                                          ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ
                                                                                   ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Α΄ΒΑΘΜΟ