Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Το έντυπο της δήλωσης μικρού οινοπαραγωγού και συνοπτικές οδηγίες για τη συμπλήρωσή της

Με την ΔΕΦΚΦ Β 1037687 ΕΞ 2017/8.3.17 κοινοποιούνται οι διατάξεις της ΔΕΦΚΦ Β 1005862 ΕΞ 2017/13.1.2017 με την οποία τροποποιούνται τα
άρθρα 3 και 4 της ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 και προστίθεται νέο άρθρο 7Α μετά το άρθρο 7 αυτής, στα πλαίσια διευκόλυνσης των μικρών οινοπαραγωγών του άρθρου 71 του ν.2960/2001, οι οποίοι παράγουν τα προϊόντα τους εκτός καθεστώτος αναστολής.

Με αφορμή ερωτήματα τόσο των αρμοδίων τελωνειακών αρχών όσο και των οινοποιητικών μονάδων αναφορικά με την ποσότητα του οίνου (1000 λίτρα) που προορίζεται για ατομική κατανάλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 8, 9 και 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 436/2009, λαμβάνοντας υπόψη ότι με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.2960/2001, όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν.4346/2015 προβλέπεται απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. των απλών κρασιών τα οποία παράγονται από ιδιώτες και τα οποία καταναλώνονται από τον ίδιο τον παραγωγό, τα μέλη της οικογενείας του ή τους προσκεκλημένους του, με την προϋπόθεση ότι δεν μεσολαβεί πώληση, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω ποσότητα δεν αφαιρείται από την συνολικά δηλωθείσα από τον παραγωγό ποσότητα προϊόντος στην περίπτωση που ο εν λόγω προβαίνει σε εμπορία.

Στην περίπτωση αυτή υφίσταται υποχρέωση καταβολής του φόρου ακόμη και για μικρότερη της προαναφερθείσας ποσότητας προϊόντος δεδομένου ότι το ανωτέρω ποσοτικό όριο (1000 λίτρα) συνδέεται άρρηκτα με την έννοια της ατομικής κατανάλωσης και την ιδιότητα του ιδιώτη, διακρινόμενη ευθέως από αυτήν του επιτηδευματία- παραγωγού οίνου.

Δείτε την ΔΕΦΚΦ Β 1037687 ΕΞ 2017/8.3.2017 από το αρχείο του κόμβουΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

• Η ένδειξη MRN ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΦΚ συμπληρώνεται από το αρμόδιο Τελωνείο με τα MRN των Δ. Ε. Φ. Κ που υποβάλλονται για την καταβολή του φόρου που αναλογεί στο προϊόν που έχει παραχθεί, έτσι ώστε η δήλωση του μικρού οινοπαραγωγού να συσχετίζεται με τις εν λόγω ΔΕΦΚ.

• Το πεδίο αυξ. Αριθμός συμπληρώνεται από το αρμόδιο Τελωνείο.

• Στον πίνακα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ συμπληρώνονται κατά περίπτωση τα πλήρη στοιχεία του μικρού οινοπαραγωγού για φυσικά πρόσωπα ή της επιχείρησης για τα νομικά πρόσωπα .

• Στον Πίνακα Ι. ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ συμπληρώνεται η ποσότητα προϊόντος των τριών τελευταίων αμπελοοινικών περιόδων (ο στίχος γ' αφορά στην τρέχουσα), προκειμένου για τον χαρακτηρισμό του
παραγωγού ως μικρού οινοπαραγωγού.

• Στους στίχους α' και β' του πίνακα ΙΙ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ συμπληρώνονται οι ποσότητες του γλεύκους και του μη απολασπωμένου οίνου, αντίστοιχα, που κατέχονται κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, προκειμένου για τον υπολογισμό του τελικού προϊόντος που θα παραχθεί και στο στίχο γ' του πίνακα αυτού αναγράφεται η ποσότητα του τελικού προϊόντος που έχει παραχθεί.

• Στο σημείο ΙΙΙ. Η οινοποίηση έγινε από τον ίδιο σημειώνεται η λέξη ΝΑΙ στην περίπτωση που η οινοποίηση πραγματοποιείται από τον ίδιο τον μικρό οινοπαραγωγό και αντίστοιχα αν η οινοποίηση πραγματοποιήθηκε σε άλλο οινοποιείο (facon οινοποίηση).

• Στον πίνακα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΟΥ (Facon) καταχωρούνται τα στοιχεία του οινοποιού και των εγκαταστάσεων όπου έγινε η οινοποίηση.

•  Στο σημείο IV καταχωρείται η αδιάθετη ποσότητα τελικού προϊόντος προηγούμενων αμπελοοινικών περιόδων που κατέχεται κατά την ημερομηνία της δήλωσης καθώς και ο ακριβής τόπος αποθήκευσής
του.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr