Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Άμεσο όφελος πάνω από 2.400.000€ με τη συμβολή του Δήμου Βέροιας για ομάδες παραγωγών της περιοχής

Το εμπάργκο που επέβαλε η Ρωσική Κυβέρνηση στις 7 Αυγούστου 2014 σε ορισμένα προϊόντα της Ε.Ε, μεταξύ των οποίων και τα οπωροκηπευτικά, είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της κυριότερης αγοράς των τοπικών αγροτικών προϊόντων.


Τα περισσότερα απ’ αυτά είναι ευπαθή και με δυνατότητα μικρού χρόνου συντήρησης. Δεν υπήρχε άλλη διέξοδος από το διατεθούν για χυμοποίηση, με τιμές όμως σημαντικά χαμηλότερες των ανάλογων για νωπά προϊόντα και συγκεκριμένα


Τιμή σε €/κιλό για χυμό
Ροδάκινα
0,05
Νεκταρίνια
0,05
Ακτινίδια
0,03
Μήλα
0,04
Αχλάδια
0,04

Τιμές όχι ικανοποιητικές, δεδομένου ότι αφενός δεν καλύπτουν τα έξοδα καλλιέργειας, αφετέρου διότι στη χυμοποίηση τα αγροτικά προϊόντα κατευθύνονται αδιάλεχτα και ασυσκεύαστα, στερώντας τα από τις τοπικές αγροτικές βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της συσκευασίας και μεταποίησης, μειώνοντας τον κύκλο εργασιών τους και στερώντας την τοπική κοινωνία από επιπλέον οικονομικούς πόρους (π.χ. ημερομίσθια εργατών διαλογής και συσκευασίας, πρώτες ύλες, κ.α.).

Οι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη «θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών» και οι αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν για το συγκεκριμένο σκοπό, έδιναν τη δυνατότητα στις αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών  να αποσύρουν ποσότητες αγροτικών προϊόντων με σκοπό τη δωρεάν διανομή σε συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων και να αποζημιωθούν γι’ αυτές με τιμές σημαντικά υψηλότερες των τιμών των διατιθέμενων για χυμοποίηση. Στις ομάδες παραγωγών καταβάλλονται και έξοδα διαλογής και συσκευασίας. Συγκεκριμένα :


Τιμή σε €/κιλό για δωρεάν διανομή
Τιμή σε €/κιλό για διαλογή & συσκευασία για δωρεάν διανομή
Ροδάκινα
0,269
0,1751
Νεκταρίνια
0,269
0,2058
Ακτινίδια
0,2969
0,2011
Μήλα
0,1698
0,1877
Αχλάδια
0,2385
0,1596

Στα παραπάνω ποσά προστίθεται και το κόστος μεταφοράς τους ανάλογα με την απόσταση και το είδος του οχήματος (ψυγείο ή όχι).

Ο Δήμος Βέροιας συνεργαζόμενος με τις αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών  της περιοχής και υπογράφοντας αντίστοιχες Προγραμματικές Συμβάσεις απορρόφησε και διένειμε δωρεάν σε μαθητές δημοσίων σχολείων και ευπαθείς ομάδες (είτε νωπό προϊόν, είτε μεταποιημένο σε χυμό), την διετία 2015 – 2016 τις ακόλουθες ποσότητες φρούτων, από τις οργανώσεις παραγωγών της περιοχής, :


Ροδάκινα & Νεκταρίνια
Ακτινίδια
Μήλα
Αχλάδια
ΑΣ VENUS GROWERS
1.342.523
347.612
16.226
0
ΑΕ ΚΟΜΕΞ ΚΟΥΛΟΥΡΑ
1.279.760
120.996
0
0
ΑΣ Ο ΕΡΜΗΣ
139.972
0
0
0
ΑΣ ΜΕΣΗΣ
609.460
274.171
185.020
0
ΑΣΝ ΑΛΙΑΚΜΩΝ
457.335
0
0
0
ΑΕΣ ΑΠ ΠΑΥΛΟΥ Α.Ε.
269.190
89.952
49.999
10.091
Α.Σ. ΜΕΛΙΚΗΣ
171.673
50.610
0
0
Σύνολο
4.269.913
883.341
251.245
10.091

Εάν οι ποσότητες αυτές κατευθύνονταν στη χυμοποίηση, χωρίς την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και χωρίς τη στήριξη του Δήμου Βέροιας στην προσπάθεια των αναγνωρισμένων ομάδων παραγωγών, τότε τα έσοδα των ομάδων παραγωγών θα ήταν τα ακόλουθα :
ΡΟΔΑΚΙΝΑ & ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ
Ροδάκινα & Νεκταρίνια Σύνολο
Τιμή σε €/κιλό για χυμό
Έσοδα σε χωρίς Δήμο
ΑΣ VENUS GROWERS
1.342.523
0,05
67.126
ΑΕ ΚΟΜΕΞ ΚΟΥΛΟΥΡΑ
1.279.760
0,05
63.988
ΑΣ Ο ΕΡΜΗΣ
139.972
0,05
6.999
ΑΣ ΜΕΣΗΣ
609.460
0,05
30.473
ΑΣΝ ΑΛΙΑΚΜΩΝ
457.335
0,05
22.867
ΑΕΣ ΑΠ ΠΑΥΛΟΥ Α.Ε.
269.190
0,05
13.460
Α.Σ. ΜΕΛΙΚΗΣ
171.673
0,05
8.584
Σύνολο
4.269.913

213.496

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ
Ακτινίδια Σύνολο
Τιμή σε €/κιλό για χυμό
Έσοδα σε χωρίς Δήμο
ΑΣ VENUS GROWERS
347.612
0,03
10.428
ΑΕ ΚΟΜΕΞ ΚΟΥΛΟΥΡΑ
120.996
0,03
3.630
ΑΣ Ο ΕΡΜΗΣ
0
0,03
0
ΑΣ ΜΕΣΗΣ
274.171
0,03
8.225
ΑΣΝ ΑΛΙΑΚΜΩΝ
0
0,03
0
ΑΕΣ ΑΠ ΠΑΥΛΟΥ Α.Ε.
89.952
0,03
2.699
Α.Σ. ΜΕΛΙΚΗΣ
50.610
0,03
1.518
Σύνολο
859.941

26.500

ΜΗΛΑ
Μήλα Σύνολο
Τιμή σε €/κιλό για χυμό
Έσοδα σε χωρίς Δήμο
ΑΣ VENUS GROWERS
16.226
0,04
649
ΑΕ ΚΟΜΕΞ ΚΟΥΛΟΥΡΑ
0
0,04
0
ΑΣ Ο ΕΡΜΗΣ
0
0,04
0
ΑΣ ΜΕΣΗΣ
185.020
0,04
7.401
ΑΣΝ ΑΛΙΑΚΜΩΝ
0
0,04
0
ΑΕΣ ΑΠ ΠΑΥΛΟΥ Α.Ε.
49.999
0,04
2.000
Α.Σ. ΜΕΛΙΚΗΣ
0
0,04
0
Σύνολο
251.245

10.050

ΑΧΛΑΔΙΑ
Αχλάδια Σύνολο
Τιμή σε €/κιλό για χυμό
Έσοδα σε χωρίς Δήμο
ΑΕΣ ΑΠ ΠΑΥΛΟΥ Α.Ε.
10.091
0,04
404
Σύνολο
10.091

404

Δηλαδή συνολικά έσοδα 250.450€.

Αντιθέτως με την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και τη Συνεργασία του Δήμου Βέροιας τα έσοδα διαμορφώθηκαν ως ακολούθως :
ΡΟΔΑΚΙΝΑ & ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ
Ροδάκινα & Νεκταρίνια Σύνολο
Τιμή σε €/κιλό για δωρεάν διανομή
Έσοδα σε με Δήμο
ΑΣ VENUS GROWERS
1.342.523
0,269
361.139
ΑΕ ΚΟΜΕΞ ΚΟΥΛΟΥΡΑ
1.279.760
0,269
344.255
ΑΣ Ο ΕΡΜΗΣ
139.972
0,269
37.652
ΑΣ ΜΕΣΗΣ
609.460
0,269
163.945
ΑΣΝ ΑΛΙΑΚΜΩΝ
457.335
0,269
123.023
ΑΕΣ ΑΠ ΠΑΥΛΟΥ Α.Ε.
269.190
0,269
72.412
Α.Σ. ΜΕΛΙΚΗΣ
171.673
0,269
46.180
Σύνολο
4.269.913

1.148.607

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ
Ακτινίδια Σύνολο
Τιμή σε €/κιλό για δωρεάν διανομή
Έσοδα σε με Δήμο
ΑΣ VENUS GROWERS
347.612
0,2969
103.206
ΑΕ ΚΟΜΕΞ ΚΟΥΛΟΥΡΑ
120.996
0,2969
35.924
ΑΣ Ο ΕΡΜΗΣ
0
0,2969
0
ΑΣ ΜΕΣΗΣ
274.171
0,2969
81.401
ΑΣΝ ΑΛΙΑΚΜΩΝ
0
0,2969
0
ΑΕΣ ΑΠ ΠΑΥΛΟΥ Α.Ε.
89.952
0,2969
26.707
Α.Σ. ΜΕΛΙΚΗΣ
50.610
0,2969
15.026
Σύνολο
859.941

262.264

ΜΗΛΑ
Μήλα Σύνολο
Τιμή σε €/κιλό για δωρεάν διανομή
Έσοδα σε με Δήμο
ΑΣ VENUS GROWERS
16.226
0,1698
2.755
ΑΕ ΚΟΜΕΞ ΚΟΥΛΟΥΡΑ
0
0,1698
0
ΑΣ Ο ΕΡΜΗΣ
0
0,1698
0
ΑΣ ΜΕΣΗΣ
185.020
0,1698
31.416
ΑΣΝ ΑΛΙΑΚΜΩΝ
0
0,1698
0
ΑΕΣ ΑΠ ΠΑΥΛΟΥ Α.Ε.
49.999
0,1698
8.490
Α.Σ. ΜΕΛΙΚΗΣ
0
0,1698
0
Σύνολο
251.245

42.661

ΑΧΛΑΔΙΑ
Αχλάδια Σύνολο
Τιμή σε €/κιλό για δωρεάν διανομή
Έσοδα σε με Δήμο
ΑΕΣ ΑΠ ΠΑΥΛΟΥ Α.Ε.
10.091
0,2385
2.407
Σύνολο
10.091

2.407

Δηλαδή συνολικά έσοδα 1.455.939€.
Σε αυτό ποσό προστίθεται επίσης και το ποσό των 1.017.931 που εισέπραξαν οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών για έξοδα διαλογής και συσκευασίας, καθώς και ένα επιπλέον ποσό για έξοδα μεταφοράς ανάλογα με την απόσταση και το είδος του οχήματος.

Ο Δήμος Βέροιας, συνεργαζόμενος με τις αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών της περιοχής, :
·         Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ VENUS GROWERS,
·         Α.E.Σ. ΚΟΜΕΞ Α.Ε - (Α.Σ ΝΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ , Α.Σ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ)
·         Α.Σ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ «Ο ΕΡΜΗΣ»,
·         ΑΣ ΜΕΣΗΣ,
·         Α.Ε.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Α.Ε. - (ΑΣ ΒΕΡΟΗ, ΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ, ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ, ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ (ΔΙΑΒΑΤΟΥ), ΑΣ ΚΟΣΜΟΣ (ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ,))
·         Α.Σ. ΑΜΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ «ΝΕΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ»
·         και Α.Σ. ΜΕΛΙΚΗΣ,
συνέβαλε στην απορρόφηση τουλάχιστον 2.473.870 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρήματα, τα οποία εισέπραξαν οι ομάδες παραγωγών και είτε διένειμαν άμεσα στους παραγωγούς - μέλη τους, για την εξόφληση της παραγωγής, είτε έμμεσα στην τοπική κοινωνία, λειτουργώντας τα διαλογητήρια και συσκευαστήρια που διαθέτουν (ημερομίσθια, αγορά πρώτων υλών, μεταφορικά και ότι άλλο απαιτείται για την λειτουργία ενός διαλογητηρίου – συσκευαστηρίου).

Από τη συγκεκριμένα δράση ο Δήμος Βέροιας προσέφερε δωρεάν στους μαθητές των δημοσίων σχολικών μονάδων και σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες συνολικά :
·         572.139 λίτρα χυμό σε συσκευασία tetra pack 1 λίτρου (497.842 λίτρα χυμό ροδάκινο και 74.297 λίτρα χυμό ακτινίδιο)
·         38.268 κιλά ροδάκινα και νεκταρίνια 
·         288.967 κιλά ακτινίδια
·         251.245 κιλά μήλα
·         10.091 κιλά αχλάδια

Οι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν για το συγκεκριμένο σκοπό, έβρισκαν δυσκολία εφαρμογής στην Ελληνική πραγματικότητα, αναφορικά με τη δυνατότητα χυμοποίησης των φρούτων.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, πρώτος ο Δήμος Βέροιας εφάρμοσε την διαδικασία της σύναψης προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, διαδικασία η οποία εν συνεχεία αποτέλεσε πρότυπο και για όλους τους υπόλοιπους δήμους στην Ελλάδα που ασχολήθηκαν με τη συγκεκριμένη δράση.

Το σημαντικότερο στοιχείο όμως από την υλοποίηση της δράσης, δεν αποτελούν τα άμεσα έσοδα των Αναγνωρισμένων Ομάδων Παραγωγής της περιοχής, αλλά οι έμμεσες επιπτώσεις αυτής.

Στα νωπά αγροτικά προϊόντα, σε περιόδους χαμηλής ζήτησης, λόγω υπερπροσφοράς, οι τιμές πώλησης πέφτουν σε βαθμό που πολλές φορές να μην καλύπτουν ούτε το κόστος παραγωγής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το καλοκαίρι του έτους 2014, όπου οι τιμές παραγωγού έπεσαν έως και στο 1/3 αυτών του έτους 2013.

Με την απορρόφηση σε επίπεδο Δήμου Βέροιας :
·         4.269.913 κιλά Ροδάκινα & Νεκταρίνια
·         883.341 κιλά Ακτινίδια
·         251.245 κιλά Μήλα
·         10.091 κιλά Αχλάδια,
ποσότητες που αντιστοιχούν σε ποσοστό 20,43% της εθνικής κατανομής ροδακίνων και νεκταρινιών του ΚΑΝ. (ΕΕ) 1369/2015 και σε 16,01% της εθνικής κατανομής μήλων και αχλαδιών του ΚΑΝ. (ΕΕ) 921/2016, ο Δήμος Βέροιας συνεισέφερε σημαντικά στην απορρόφηση της πλεονάζουσας ποσότητας των ανωτέρω νωπών αγροτικών προϊόντων, και συνέβαλε στη διατήρηση των τιμών πώλησης τους σε ικανοποιητικά για τους παραγωγούς επίπεδα.