Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΕΛΕΚΑ

Προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κατερίνης

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ


1)Σωτηρίας Πουζουκλίδου του Αλεξάνδρου, κατοίκου Κατερίνης, οδός Διαμαντή Νικολάου, αρ. 28, ως εξουσιοδοτημένης εκπροσώπου (Προέδρου) του Συλλόγου “Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΕΚΑ”.

2) Νικολάου Παντελιάδη του Γεωργίου, κατοίκου Κατερίνης, οδός Κίτρους, αρ. 30., ως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου (Αντιπροέδρου) του Συλλόγου “Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΕΚΑ”.


ΚΑΤΑ


Παντός υπευθύνου προσώπου, του οποίου οι ποινικές ευθύνες θα προκύψουν από την προδικασία, που θα διαταχθεί σχετικώς.


Σας γνωστοποιούμε την παρούσα μηνυτήρια αναφορά μας προκειμένου να εξετασθούν από μέρους Σας παράνομες επεμβάσεις στον ποταμό Πέλεκα, οι οποίες είναι εμφανώς παρούσες και εκθετικά αυξάνουσες και επί του παρόντος, οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες οι οποίες συνίστανται σε αρνητικές μεταβολές της κοίτης και γενικότερα του οικοσυστήματος του Πέλεκα, με βέβαιες αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία, στην ποιότητα ζωής, στην υγεία και στην ασφάλεια των κατοίκων.

Πιο συγκεκριμένα παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα, ήτοι εδώ και περίπου 2 έτη, με κλιμακούμενη ένταση κατά το καλοκαίρι του 2016 να γίνονται κάποιες επεμβάσεις στην κοίτη και στα πρανή του ποταμού οι οποίες συνίστανται σε απόρριψη μεν μπαζών και γενικότερα υλικών τα οποία βρίσκονται σε κατάφωρη αντίθεση με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα του, καθώς τυγχάνουν σε κάθε περίπτωση διαφορετικής φυσιολογίας και συστάσεως υλικά από εκείνα που βρίσκονται φυσικά στην κοίτη και τα πρανή του ποταμού και σε ταυτόχρονη δε, πιθανώς παράνομη απόληψη, υλικών από την κοίτη του ποταμού.

Το ανωτέρω γεγονός, συνιστά μεγάλη ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ και απειλή πλημμυρικών φαινομένων από ακραία καιρικά φαινόμενα  για την ευρύτερη περιοχή, η οποία έχει όλα τα χαρακτηριστικά της ρύπανσης, της μόλυνσης και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της επικινδυνότητας, κατά τον συγκεκριμένο εννοιολογικό προσδιορισμό, που δίνεται με την διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2, 3 και 4 του Ν. 1650/1986.

Κι αυτό γιατί τελεί εν εξελίξει και επί του παρόντος, το φαινόμενο της διασκορπίσεως στην γύρω περιοχή του ΥΨΗΛΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ των μπαζών και των άλλων απορρίψιμων υλικών, όπως επίσης και το φαινόμενο της παράλληλης απόληψης υλικού από την κοίτη του ποταμού.

Από το είδος την έκταση και την σημασία της, κατά τα ανωτέρω, επικίνδυνης και βαρύτατης υποβάθμισης του περιβάλλοντος, ήδη έχει δημιουργηθεί άμεσος και επικείμενος κίνδυνος των κατοίκων  της ευρύτερης περιοχής, καθώς δεν είναι διόλου απίθανο να επισυμβεί κάποιο ατύχημα το  οποίο θα σχετίζεται με υπερχείλιση του ποταμού σε περίπτωση κάποιας μεγάλης καταιγίδας και η οποία θα σχετίζεται άμεσα πιθανόν με την αύξηση του «φραγμένου» υλικού που θα ενυπάρχει εντός της κοίτης του ποταμού.

Βέβαια, όπως προαναφέρθηκε και παραπάνω, η απομείωση του αξιακού αποθέματος του οικοσυστήματος του εν λόγω ποταμού συνιστά μία βαρεία καταπόνηση πιθανότατα μη αναστρέψιμη.

Οι προδιαληφθείσες παράνομες ενέργειες και οι εξαιρετικά επικίνδυνες για το περιβάλλον και την ασφάλεια των κατοίκων της γύρω περιοχής συνέπειές τους, οφείλονται, πιθανώς, σε μία σειρά από ασυγχώρητες πράξεις και παραλείψεις συγκεκριμένων προσώπων, στα οποία λεπτομερώς πιο κάτω θα αναφερθούμε και ασκούν  διοίκηση και διαχείριση των Ο.Τ.Α. α΄και β’ βαθμού της Πιερίας και συγκεκριμένων Νομικών Προσώπων του Δημοσίου Τομέα, έχοντας, έτσι, απ’ την ιδιότητά τους αυτή, ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, για την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, την λήψη μέτρων ασφαλείας και της, εκ του Νόμου επιβαλλόμενης, πολιτικής προστασίας.

Παρακάτω, εξειδικεύοντας τους ουσιαστικούς ισχυρισμούς μας, διαλαμβάνουμε, ειδικότερα περιστατικά, τα οποία επί μακρό χρονικό διάστημα αφορούν τις ζωές των κατοίκων της πόλης της Κατερίνης και κυρίως της περιοχής γύρω από τον ποταμό Πέλεκα και τα οποία σκόπιμο είναι να αναφερθούν για να εξακριβωθεί από Εσάς εάν υπάρχει τυχόν συσχετισμός των αναφερόμενων εγκληματικών πράξεων με τα κατωτέρω αναφερόμενα περιστατικά.

Ι.- α) Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει αναλάβει την δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου «Περιφερειακή Οδός Κατερίνης», για το οποίο έχει συνηφθεί ήδη από την 26 Ιουνίου 2013 Σύμβαση με την Κοινοπραξία «Γ. Πετρής ΑΤΕ – ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ» έναντι ποσού 40.911.164,71€ με ΦΠΑ.

Το έργο αυτό έχει ενταχθεί στην κατηγορία των Μεγάλων Έργων και χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ από το Ε. Π. Μακεδονία – Θράκη ενώ είναι ενταγμένο στη νέα προγραμματική περίοδο. Η δήλη ημερομηνία περαίωσης της εν λόγω Σύμβασης είναι η 17η Μαρτίου 2017.

Πιο συγκεκριμένα, η προαναφερόμενη «Ανάδοχος» Κοινοπραξία έχει αναλάβει να κατασκευάσει το δυτικό κλάδο της Περιφερειακής οδού της πόλης της Κατερίνης, μήκους 10,3 χιλιόμετρα που συνδέει το Εθνικό με το επαρχιακό δίκτυο της περιοχής και έχει χαρακτηριστεί δευτερεύουσα Εθνική Οδός.

Σημειώνεται ότι στην εν λόγω εργολαβία συμπεριλαμβάνεται και η κατασκευή 5 ισόπεδων κόμβων και τριών μεγάλων τεχνικών, δύο εκ των οποίων αφορούν στη διασταύρωση με το ρέμα ΠΕΛΕΚΑΣ.

β) Επιπλέον, την 10η  Μαρτίου 2016 συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το θέμα «Έγκριση αιτήματος προς την Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας Θράκης για δωρεάν παραχώρηση υλικού από τον ποταμό ΠΕΛΕΚΑ Ν. Πιερίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν.3463/06 για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Περιφερειακή  Οδός Κατερίνης»».

Κατά την εν λόγω συζήτηση αναφέρθηκαν ως προβλήματα τις παραπάνω εργολαβίας ότι «για τις ανάγκες των εργασιών της Οδοποιίας, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την κατασκευή Επιχωμάτων προκύπτει από την Μελέτη του έργου η προμήθεια του υλικού «Συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε1 ως Ε4», (άρθρο Α – 18.1 του ΑΤΕΟ) σε ποσότητα 800.000 κυβικά μέτρα. Συνήθως πρόκειται για φυσικά συλλεκτά δάνεια από φυσικούς δανειοθαλάμους και όχι από λατομεία.»

Η εν λόγω Υπηρεσία κατά τη φάση κοστολόγησης του εν λόγω έργου θεώρησε δυνατή την απόληψη των απαιτούμενων δανείων του υλικού από την κοίτη του ποταμού ΠΕΛΕΚΑ με ταυτόχρονη υδραυλική διαμόρφωση αυτής, εφόσον, κατ’ επίφαση της Υπηρεσίας, υπήρχε η υπ' αρ. 4663/06.07.11 ΠΠΕΑ του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση κοίτης και απόληψη υλικού για την Αντιπλημμυρική Προστασία του ρέματος ΠΕΛΕΚΑ» της ΔΙΠΕΧΩ/ΠΚΜ και η «υπό έγκριση» Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων «Οριοθέτηση Ρέματος ΠΕΛΕΚΑ & Διαμόρφωση κοίτης για Αντιπλημμυρική Προστασία και Απόληψη Υλικού».

Παράλληλα η προαναφερθείσα Υπηρεσία αναφέρει πώς υπάρχει μία Α.Ε.Π.Ο (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Έργων) με αριθμό 1711/24.03.2015 του Γ.Γ. Αποκ. Διοίκησης Μ.-Θ. και αφορά στους περιβαλλοντικούς όρους για την πραγματοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στον Πέλεκα και πιο συγκεκριμένα δηλώνει ότι: «στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ. 1711/24.03.2015 απόφαση Γ.Γ. Αποκ. Διοίκησης Μ.-Θ. δηλώνεται ρητά ότι: «υπό κατασκευή έργα σε ακτίνα 7 χλμ [...] προβλέπεται η κατασκευή περιφερειακής οδού, η οποία θα αποτελεί και το όριο της πόλης της Κατερίνης σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΓΠΣ» και «τα έργα που έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν το υλικό είναι η περιφερειακή οδός Κατερίνης για την κατασκευή του επιχώματός της ή οι δρόμοι των αγροκτημάτων του Δ. Κατερίνης». Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον καθορισμό μειωμένης Απόστασης Μεταφοράς (7 χιλιόμετρα) επειδή η μεταφορά από τον ΠΕΛΕΚΑ είναι μικρή. Η επόμενη δυνατή θέση απόληψης υλικού είναι το λατομείο Λιτοχώρου σε απόσταση 23 χλμ. Επομένως, η απόσταση μεταφοράς μειώνεται κατά 16 χιλιόμετρα. ». 

Αυτό που πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό είναι ότι ενώ έχει εκδοθεί η ανωτέρω υπ΄ αρ. 1711/24.03.2015 απόφαση Γ.Γ. Αποκ. Διοίκησης Μ.-Θ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων ουδέποτε, από όσο γνωρίζουμε, είχε ορισθεί μεχρι και το τελευταιο χρονικο διαστημα κατά το οποιο μαλιστα τελουνταν οι επιζημιεσ για το περιβαλλον και για τις ζωεσ των κατοικων της περιοχησ εργασιεσ (οι οποίες λαμβαναν χωρα εδώ και ένα με δυο χρονια και με κλιμακουμενη ενταση το καλοκαιρι του 2016) με συγκεκριμένη διοικητική πράξη Ή σύμβαση η εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου η οποία να αφορά την πραγματοποιηση αντιπλημμυρικών έργων επί του ποταμού.

Στην συγκεκριμένη Α.Ε.Π.Ο. επίσης, σημειώνεται πώς για να μπορέσει να θεωρηθεί σύννομη η απόληψη υλικών από τον ποταμό Πέλεκα θα χρειασθεί προηγούμενη σύμφωνη γνώμη από την «Κτηματική Υπηρεσία» της Περιφέρειας.

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ήδη εκδοθείσα υπ’ αριθμ. 1711/24-3-2015 Α.Ε.Π.Ο. «Διαμόρφωση Κοίτης και απόληψη Υλικών για την αντιπλημμυρική προστασία του ρεύματος «Πέλεκα» στην περιοχή της Δ.Ε. Κατερίνης, του Δήμου Κατερίνης και της Δ.Ε. Δίου, Δήμου Δίου – Ολύμπου Π.Ε. Πιερίας / Π.Κ.Μ.»  ορίζει ότι για την απόληψη αδρανών υλικών απαιτείται επιπλέον έτερη διαδικασία αδειοδότησης, η οποία από όσο γνωρίζουμε μέχρι και σήμερα δεν υφίσταται.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο στην προαναφερόμενη και προσκομιζόμενη υπ’ αριθμ. 37/2016 απόφαση του παράλληλα όρισε ότι το απαιτούμενο υλικό για την ολοκλήρωση του έργου της Περιφερειακής οδού θα λαμβανόταν από τον ποταμό Πέλεκα, ενώ όρισε ότι διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα είναι σύμφωνη με την υπό έκδοση μελέτη του αντιπλημμυρικού έργου «Οριοθέτηση Ρέματος ΠΕΛΕΚΑ & Διαμόρφωση κοίτης για Αντιπλημμυρική Προστασία και Απόληψη Υλικού», το οποίο όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να θεωρηθεί αντιπλημμυρικό και ως εκ τούτου να μην είναι δυνατός ο καθορισμός των θέσεων αμμοληψίας για τους σκοπούς της κατασκευής της Περιφερειακής Οδού.

Μάλιστα το Περιφερειακό Συμβούλιο της Κεντρικής Μακεδονίας, είχε προχωρήσει στην διαπίστωση για αυτόν τον λόγο (επειδή το έργο είχε οριστεί αντιπλημμυρικό) και ο Δήμος Κατερίνης δεν μπορούσε να προβεί σε απόληψη υλικών από τον Πέλεκα, τα οποία εν συνεχεία θα χρησιμοποιούνταν για το έργο της Περιφερειακής οδού. Ωστόσο, η παραπάνω διαπίστωση δεν απέτρεψε την προαναφερθείσα Υπηρεσία να προτείνει τελικώς ότι για την απόληψη των προαναφερόμενων «αναγκαίων» δάνειων υλικών θα χρησιμοποιηθεί ο Πέλεκας.

Μάλιστα, αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση ότι ως «όχημα» για τις σύννομες επενέργειες επί του ποταμού θα χρησιμοποιηθεί η «υπό έγκριση»  μελέτη του αντιπλημμυρικού έργου «Οριοθέτηση Ρέματος ΠΕΛΕΚΑ & Διαμόρφωση κοίτης για Αντιπλημμυρική Προστασία και Απόληψη Υλικού».

Μετά από ένα μεγάλο διάστημα αρκετών μηνών και κατόπιν πολλών πιέσεων, εκδόθηκε την 31-10-2016 η με αριθμό πρωτοκόλλου 18911 Κ.Υ.Α. από τον Υπουργό Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας) σύμφωνα με την οποία  «παραχωρούνται δωρεάν κατά κυριότητα δάνεια υλικά από το ρέμα ‘’ΠΕΛΕΚΑΣ’’» στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Διαμόρφωση κοίτης, αποκατάσταση, οριογραμμών και απόληψη υλικού για την αντιπλημμυρική προστασία του ρέματος Πέλεκα στα διοικητικά όρια του Δήμου Κατερίνης και του Δήμου Δίου-Ολύμπου» για τις ανάγκες του έργου «Περιφερειακή Οδός Κατερίνης».

Ωστόσο αυτό που πρέπει να διασαφηνισθεί είναι ότι μέχρι και τον τελευταίο χρονικό διάστημα δεν υπήρχε αντίστοιχη ανάθεση έργου για το έργο της «Διαμόρφωση κοίτης, αποκατάσταση, οριογραμμών και απόληψη υλικού για την αντιπλημμυρική προστασία του ρέματος Πέλεκα στα διοικητικά όρια του Δήμου Κατερίνης και του Δήμου Δίου-Ολύμπου» η οποία να μπορούσε να θεωρηθεί ότι ενυλώνει την προαναφερθείσα Α.Ε.Π.Ο..

Επιπλέον την 15-11-2016 με την υπ’ αριθμ. 579οικ/15-11-2016 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων αποφασίσθηκε ότι η εκτέλεση του έργου θα τελεσθεί από τον ανάδοχο του έργου «Περιφερειακή Οδός Κατερίνης».

Επομένως με βάση τα ανωτέρω προκύπτει κατά αξιολογική μας εκτίμηση και με βάση τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει μέχρι και σήμερα ότι μέχρι και την 15η Νοεμβρίου 2016 δεν υπήρχε ολοκληρωμένη σύννομη διαδικασία για την επέμβαση στον ποταμό Πέλεκα. Βέβαια η σύννομη διαδικασία δεν είμαστε θέση να γνωρίζουμε αν ισχύει και μετά από την προαναφερόμενη απόφαση σύννομη περιβαλλοντική αδειοδότηση καθώς δεν γνωρίζουμε αν έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες άδειες (όπως π.χ. για την απόληψη αδρανών υλικών, οριοθέτηση κλπ.), κάτι το οποίο όμως μπορεί να εξακριβώσει η Υπηρεσία Σας. Η παρέμβαση στο ποτάμι ξεπερνά και τα όρια της λογικής και των νόμων έχουν κλείσει το ρέμα Πατσιάρης (γέφυρα Ν. Κεραμίδι ) στην συμβολή με τον Πέλεκα, κατασκεύασαν δρόμο με χαλίκι με μπάζωμα του Πατσιάρη.


ΙΙ.- Παράλληλα, σημειώνεται πώς ένα μεγάλης κλίμακας κατασκευαστικό έργο το οποίο απαιτεί για την εκτέλεση του μεγάλες ποσότητες υλικού λάμβανε χώρα η κατασκευή του διαρκούντων των συνεχόμενων επεμβάσεων στον ποταμό Πέλεκα είναι και η κατασκευή του βόρειου ανισόπεδου κόμβου της Κατερίνης το τμήμα της περιμετρικής οδού από την οδό Κατερίνης – Παραλίας έως την παλαιά εθνική οδό Κατερίνης – Θεσσαλονίκης (προσκομίζονται σχετικά έγγραφα που αφορούν στην εκτέλεση του ανωτέρω έργου).ΕΠΙΜΕΤΡΟ
Αυτό που θα πρέπει να διασαφηνισθεί είναι ότι, ασχέτως όλων των παραπάνω αναφερόμενων, οι επεμβάσεις οι οποίες επισυνέβησαν καθόλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και υποβάθμισαν το οικοσύστημα του ποταμού όχι μόνο τελέσθηκαν ενώ δεν ήταν σε ισχύ καμίας μορφής περιβαλλοντική αδειοδότηση, η οποία να συνδεόταν με κάποια συγκεκριμένη ορισθείσα εκτέλεση του έργου, αλλά πολύ περισσότερο έγιναν με τρόπο που δεν συνάδει με την περιβαλλοντική ηθική που θα πρέπει να επιδεικνύει ο μέσος συνετός άνθρωπος. Αν από την άλλη ήταν σε ισχύ καποιου είδους περιβαλλοντική αδειοδότηση σίγουρα οι συγκεκριμένες επενέργειες επί του ποταμού δεν θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα σύννομης περιβαλλοντικής δράσης. Άλλωστε πώς θα μπορούσε να λάβει κάποιος περιβαλλοντική αδειοδότηση για την απόρριψη μπαζών εντός του ποταμού.

Σε κάθε δε περίπτωση, η παρέμβαση που συναντάται τον τελευταίο καιρό  στον ποταμό Πέλεκα δεν θα μπορούσε κατά την πεποίθηση ενός μέσου ανθρώπου να τυγχάνει απόρροια σύννομης δράσης της Διοικήσεως ή εντεταλμένων της προσώπων, καθώς οι δράσεις της θα πρέπει να έχουν ως σκοπό την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και σε καμία περίπτωση την υποβάθμιση αν όχι και μόλυνσή του, όπως παρατηρείται σήμερα στον Πέλεκα και σίγουρα να μη θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των κατοίκων της γύρω περιοχής.

Η παρούσα μηνυτήρια αναφορά μας έχει ως στόχο να κινητοποιήσει την από μέρους σας δράση προκειμένου να εξακριβωθεί ποια πρόσωπα και με ποιο σκοπό τελούνε παρανόμως (αν όχι αυτό να διασαφηνισθεί) εργασίες που υποβαθμίζουν το οικοσύστημα του Πέλεκα με τρόπο ανεπανόρθωτο επαυξάνοντας εκθετικά τον κίνδυνο απώλειας ανθρώπινων ζωών των εγγύθεν κατοίκων. Πιστεύουμε, πώς μια διερεύνηση των ανωτέρω, από πλευράς σας στα πλαίσια του γενικού σας κοινωνικού εποπτευτικού ρόλου θα συντελέσει τα μέγιστα στην έστω ύστερη  προστασία του οικοσυστήματος του ποταμού της πόλης μας και στην προσπάθεια να διαφυλάξουμε τις ανθρώπινες ζωές των κατοίκων της πόλης μας.

ΕΠΕΙΔΗ
με βάση όσα διεξοδικά πιο πάνω αναπτύχθηκαν, σαφέστατο και αδιαμφισβήτητο καθίσταται το γεγονός, ότι απ’ τους καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδίους, για την πρόληψη και έγκαιρη, άμεση και αποτελεσματική, καταστολή και επανόρθωση της προδιαληφθείσης οικολογικής καταστροφής, αλλά και διακινδύνευσης ανθρώπινων ζωών, παράγοντες, τους οποίους εξειδικευμένα θα εντοπίσει η διαταχθησομένη, εκ μέρους Σας, προδικασία, τελέσθηκαν (με διαρκή μάλιστα τρόπο και με κίνδυνο διακινδύνευσης της ζωής και της υγείας των κατοίκων της περιοχής) τα αδικήματα, που αναλυτικά προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 και Ν. 4042/2012.
 
 
 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
 

ΖΗΤΟΥΜΕ: Να διερευνηθούν, στα πλαίσια της οικείας προδικασίας, τα ανωτέρω καταγγελλόμενα εκ μέρους μας πραγματικά περιστατικά.
 
Να εντοπισθούν οι αρμόδιοι προς τούτο τυχόν υπεύθυνοι και υπαίτιοι, που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας.
 
Να μας χορηγηθεί επίσημο αντίγραφο της ανωτέρω μηνυτήριας αναφοράς μας.
 
                                        Κατερίνη, 30 Νοεμβρίου 2016
                                                      Οι μηνυτές
 
Πουζουκλίδου Σωτηρία
 
Παντελιάδης Νικόλαος


***********************************************


Κατερίνη 1/12/2016
Προς:    ΕΥΕΠ - ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Την 31-10-2016 με ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ παραχωρείται δωρεάν κατά κυριότητα προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 1.001.284,50 μ3. (ΑΔΑ: Ω6Ε8Η-ΕΜΝ), ποσότητα που θα προκύψει, σύμφωνα με την απόφαση από την κατασκευή του αντιπλημμυρικού έργου «Διαμόρφωση κοίτης και απόληψη υλικών για την αντιπλημμυρική προστασία του ρέματος ΠΕΛΕΚΑΣ στην ΔΕ Κατερίνης και ΔΕ Δίου – Ολύμπου ΠΕ Πιερίας για τις ανάγκες του έργου «Περιφερειακή Οδός Κατερίνης»
Ήδη, την ημέρα της απόφασης ο ΠΕΛΕΚΑΣ παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα σε μήκος πολλών χιλιομέτρων.


Έχουν ήδη αφαιρεθεί χιλιάδες κυβικά αμμοχάλικου, χάσκουν τεράστιες τρύπες που σχηματίζουν λιμνούλες, το πλάτος του  με τις διαπλατύνσεις που έγιναν για την απόληψη υλικών έχει ξεπεράσει το πλάτος μεγάλων ποταμών.
Έτσι η οριστική μελέτη του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΗΨΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ» της ΠΚΜ με αριθμό 255605/4801/14-7-2016 όσο σοβαρή και χρυσοπληρωμένη κι αν ήταν, σήμερα είναι άχρηστη και ακατάλληλη, λόγω της μεγάλης  απόκλισης της τότε υφιστάμενης κατάστασης με την σημερινή. Όσο από την περιβόητη ποσότητα του εκατομμυρίου μ3 αμμοχάλικου που μάλλον με μαντική ικανότητα προέκυψε, θα ξαναχρειαστεί η μαντική ικανότητα για να βρεθεί τι απόμεινε στον πέλεκα σήμερα, ειδάλλως μία επιστάμενη έρευνα από την Υπηρεσία σας.
Και ως δια μαγείας η ΠΚΜ με την με αριθ.πρωτ.579οικ./15-11-2016 αναθέτει  την αρμοδιότητα επίβλεψης  της εκτέλεσης της μελέτης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΗΨΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ» στο τμήμα της ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ και με εκτελεστή τον ανάδοχο του περιβόητου έργου «Περιφερειακή οδός Κατερίνης».
Έτσι προκύπτει ότι η μελέτη είναι το ελάχιστο ακατάλληλη  αν όχι ανύπαρκτη και το έργο μάλιστα πρωτοφανές!  Χωρίς κανένα καταρτισμένο προϋπολογισμό, χωρίς καν ένταξη σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, χωρίς καν ανάθεση με κάποια διαδικασία δημοπράτησης αλλά με ανάδοχο-προϊόν βάπτισης, με βαπτιστήριο το με αρ.πρωτ. 468768/8825/15-11-2016 έγγραφο της ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ Π.Κ.Μ.
Έργο που καμιά σχέση δεν έχει με την προστασία του πολύπαθου ΠΕΛΕΚΑ που επιτακτική ανάγκη είναι η άμεση προστασία του από την ανεξέλεγκτη λεηλασία του. Έργο που θα εκτελέσει (λογικά αφιλοκερδώς) από ανάδοχο, ο οποίος θα χρησιμοποιήσει το αμμοχάλικο στο άλλο μεγάλο έργο του την «Περιφερειακή Οδό Κατερίνης».
Επίσης πρέπει να αναφερθεί εκ του περισσού ότι γενικά υψηλές ανάγκες σε αμμοχάλικο είχε και η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟ ΑΕ», η οποία που χρησιμοποίησε χιλιάδες μ3 και τελευταία μάλιστα κατά την κατασκευή του «Βόρειου Κόμβου Κατερίνης». .

 Η παρέμβαση στο ποτάμι ξεπερνά και τα όρια της λογικής και των νόμων έχουν κλείσει το ρέμα Πατσιάρης (γέφυρα Ν. Κεραμίδι ) στην συμβολή με τον Πέλεκα, κατασκεύασαν δρόμο με χαλίκι αφού μπάζωσαν τον Πατσιάρη.


Η ΠΚΜ οφείλει επιτέλους να δει σε πρώτη φάση την σημερινή άθλια κατάσταση του ΠΕΛΕΚΑ. Να σταματήσει τις ανεξέλεγκτες παραβάσεις που γίνονται καθημερινά σε αυτόν. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ας δείξει επιτέλους ότι ενδιαφέρεται για τον ΠΕΛΕΚΑ και τους κατοίκους που υποτίθεται ότι υπηρετεί. Η αμμοληψία είναι απαγορευμένη υποτίθεται. Επιτέλους ας γίνει ένας έλεγχος στον ΠΕΛΕΚΑ από τις ελεγκτικές αρχές. Ποιός και γιατί κάνει αμμοληψίες και αν το κάνει με άδεια, τότε αυτή είναι νόμιμη λαμβάνοντας υπόψη την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής;


ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΕΚΑ

ΚΑΙ ΝΑ! Ο ΠΕΛΕΚΑΣ ΘΥΜΩΣΕ.
 ΠΡΙΝ ΘΥΜΩΣΕΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΕΝΑ ΕΥΧΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΒΡΕΞΕΙ


- Έχουμε εδώ και καιρό προειδοποιήσει τους υπευθύνους : τον Δήμαρχο, τους δημοτικούς συμβούλους, την Αντιπεριφερειάρχη , τον Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας και την διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών περιφέρειας , ότι σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων ο κίνδυνος να πλημμυρίσει ο Πέλεκας είναι μεγάλος. Μέχρι στιγμής η ζημιά της φωτογραφίας  έγινε με μια απλή βροχή. Σχηματίστηκαν πολλές λίμνες κατά μήκος του ποταμού και άρχισε η διάβρωση των πρανών. Μήπως πρέπει να ανησυχούμε εμείς οι κάτοικοι της περιοχής; Πρέπει να πάθουμε για να μάθετε; Και επειδή έχουμε πάθει πολλές φορές ας είναι έτοιμος ο στρατός για να μας σώσει όπως έγινε και το 1978 κ. Υπεύθυνοι
                                                                                  Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου "Πρωτοβουλία για το Πέλεκα"