Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Τροποποίηση της ημερομηνίας υποβολής κατά των αναρτημένων Δασικών Χαρτών του Ν. Πιερίας

Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 2851/25-4-2017 απόφασης ‘‘Τροποποίηση Ανάρτησης δασικού χάρτη όλων των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. Κατερίνης, Μακρυγιάλου Μεθώνης & Ν. Αγαθούπολης και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του.’’

Έχοντας υπόψη:
1.      Την 2851/25-4-2017 (ΑΔΑ:6ΒΦΩΟΡ1Υ-ΒΒΣ) απόφαση Δ/ντή Δασών Πιερίας.
2.      Το άρθρο 78 του ν.4478/23.6.2017 (ΦΕΚ/Α/91) «Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας ….. και λοιπές διατάξεις».
3.      Την παράγραφο 3.β., άρθρο πέμπτο «Δασικοί χάρτες και αιτήσεις τακτοποίησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ν. 4467/2017 «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ (56Α΄).

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1.    Τροποποιούμε την 2851/25-4-2017 (ΑΔΑ:6ΒΦΩΟΡ1Υ-ΒΒΣ) όμοια κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:
«Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου τού αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που προβλέπεται στο αρθ.78 του ν.4478/23.6.2017 (ΦΕΚ/Α/91).
Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, τόσο για τους κατοίκους εσωτερικού όσο και για αυτούς του εξωτερικού, είναι η 27η Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη.
2.  Κατά τα λοιπά η με αριθμό 2154/29-3-2017 απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει.

Ακριβές αντίγραφο

                                                        Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
                                                      ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                             ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΡΟΥΜΠΑΣ
                                                                              ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Α΄ΒΑΘΜΟ