Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Επερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές για την κατασκευή έργων στη ΠΚΜ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές για την κατασκευή έργων στη Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

Θέση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» είναι ότι, τα δημόσια έργα πρέπει να κατασκευάζονται αποκλειστικά από το Δημόσιο με την αναγκαία κρατική χρηματοδότηση, χωρίς ΣΔΙΤ και με μοναδικό κριτήριο την εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών των λαϊκών στρωμάτων, με διασφαλισμένα τα μισθολογικά, ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, κατά την διάρκεια της κατασκευής, αλλά και της συντήρησης τους.
Ωστόσο είναι γνωστό στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά κυρίως στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ, ότι και πριν την καπιταλιστική κρίση και κατά την διάρκειά της  μέχρι και σήμερα, οι συμμετέχοντες στους δημόσιους διαγωνισμούς, που προκηρύσσει η Διοίκηση της ΠΚΜ, για την εκτέλεση έργων κυρίως άνω του ορίου (60.000 χωρίς ΦΠΑ) ,προσφέρουν εκπτώσεις που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν το 70% και έχουν φθάσει και το 83% του αρχικού προϋπολογισμού συγκεκριμένου έργου, με ότι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον χρόνο αποπεράτωσης, την ποιότητα και το τελικό του κόστος μέσα από το καθεστώς των παρατάσεων και των αναθεωρήσεων και των Συμπληρωματικών Συμβάσεων.
Ενδεικτικά αναφέρουμε μόνο κάποια πρόσφατα παραδείγματα:
·         9η συνεδρίαση 2017 της Ο.Ε. Θέμα 21:  Έγκριση κατακύρωσης της σύμβασης για το έργο «Αποκατάσταση και καθαρισμός τάφρων Αρτζάν, Αματόβου και ΚΑΔ Λιμνοτόπου» προϋπολογισμού μελέτης: 300.000,00€---Μέση έκπτωση 76% ποσό σπροσφοράς 80000ευρώ  με ΦΠΑ
·         9η συνεδρίαση 2017 της Ο.Ε. Θέμα 24:  Έγκριση κατακύρωσης της σύμβασης του έργου «Παρεμβάσεις για την διατήρηση της διοχετευτικότητας και συντήρησης των αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Λουδία και Τάφρου Τ66, για το έτος 2016», στον προσωρινό ανάδοχο,Προϋπολογισμού μελέτης: 300.000,00€----Μέση έκπτωση 75,26%, 74231,50ευρώ  με ΦΠΑ
·         14η συνεδρίαση 2017 της Ο.Ε. Θέμα 32:  Έγκριση του από 05-04-2017 Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την φάση Ελέγχου και βαθμολόγησης των Οικονομικών Προσφορών και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της μελέτης: «ΜΠΕ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ», προϋπολογισμού 53.682,75 € χωρίς Φ.Π.Α.-----Έκπτωση 81,35%, τελική τιμή 10.011,83 ευρώ
·         16η συνεδρίαση 2017 της Ο.Ε. Θέμα 7: Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση αναχωμάτων και καθαρισμός κοίτης Βαρδαρόβαση», στον προσωρινό ανάδοχο Προϋπολογισμός μελέτης: 350.000,00€-----Έκπτωση 77%, τελική τιμή 80.500 ευρώ

Ενώ υπήρξαν πρόσφατα και σχετικά δημοσιεύματα που αναφέρονταν στο ζήτημα  αυτό και στα «παιγνίδια» σε βάρος του Δημόσιου συμφέροντος (βλ. Καθημερινή 9.5.2017  ).
Να σημειώσουμε, ότι σύμφωνα με:
 Την παράγραφο 1 του άρθρου 88 του Ν.44123/2016, που αναφέρει, «όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής».
 Την παράγραφο 2 του άρθρου 88 του Ν.4412/16, που αναφέρεται στους οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), «την συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ.2 του άρθρου 18» (το οποίο αναφέρεται στα μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων), σε συνδυασμό με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου «…οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την προσφορά, εάν διαπιστώσουν ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18».
 Την παράγραφο 6 του άρθρου 88 του Ν. 4412/16 όπου αναφέρει ότι, «Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, μπορεί να εκδίδονται εγκύκλιοι του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την εξασφάλιση των όρων χαρακτηρισμού μιας οικονομικής προσφοράς ως ασυνήθιστα χαμηλή, ανά κατηγορία έργου και μελέτης και ανά εκτιμώμενη αξία σύμβασης και για την εκτίμηση των περιεχομένων κατά τα ανωτέρω εξηγήσεων. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλίνει από τα οριζόμενα στις ανωτέρω εγκυκλίους έπειτα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου».
Με βάση τα παραπάνω:

Επερωτώνται ο κ. Περιφερειάρχης και ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης:
α) Είναι σε γνώση τους τα απαράδεκτα υψηλά ποσοστά εκπτώσεων, με κριτήριο τα οποία η Ο.Ε. έκδίδει αποφάσεις κατακύρωσης των σύμβασεων για τα έργα προς εκτέλεση στη ΠΚΜ;
β) Γιατί μέχρι σήμερα, με βάσει τα πρακτικά των Επιτροπών Διαγωνισμών, κανείς από τους προσφέροντες με υπερβολική έκπτωση δεν έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις σύμφωνα και με τα προαναφερθέντα άρθρα  του Ν. 4412/16 ;
γ) Έχουν κοινοποιηθεί στην  ΔΤΕ/ΠΚΜ σχετικές εγκύκλιοι του ΥΠΥΜΔ; Αν ναι γιατί δεν αναφέρονται στις σχετικές εισηγήσεις;  Αν όχι, γιατί η ΠΚΜ δεν απαιτεί την  έκδοσή τους.
δ) Πόσοι έλεγχοι και σε ποια έργα  έγιναν που να αφορούν την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/16;