Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ Β.ΠΙΕΡΙΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
στην από  31/3/2017 ανακοίνωση
της δημοτικής παράταξης Βόρεια Πιερία-Δημοκρατία-Ανάπτυξη
του δήμου Πύδνας-Κολινδρού


Μας εξέπληξε αρνητικά η  ανακοίνωση της συντονιστικής επιτροπής της παράταξης  με κεντρικό θέμα : Πληρώνουμε 450.000€ «γιατί εκδόθηκαν διαταγές πληρωμής» με «ατιμολόγητες δαπάνες της προηγούμενης διοίκησης».
Και τούτο, διότι ο επικεφαλής της, κ. Γκαϊντατζής, δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιας ποιότητας κριτικές, το αντίθετο μάλιστα, η πολιτική του στάση μέχρι σήμερα διακρίνεται από σαφήνεια, ευθυκρισία και  εποικοδομητική διάθεση.
Επί του περιεχομένου της ανακοίνωσης λοιπόν:

  1. Ως προς το κεντρικό θέμα παραθέτουμε τη γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου, κ. Μπρουσκέλη, διά της οποίας ομόφωνα αποφάσισε η Ο.Ε.
«Η Διαταγή Πληρωμής είναι οιονεί δικαστική απόφαση και αποτελεί τίτλο εκτελεστό που ενσωματώνει μία οφειλόμενη χρηματική απαίτηση. Η Διαταγή Πληρωμής εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του δανειστή (Τράπεζας ή ιδιώτη) στο εκάστοτε αρμόδιο Δικαστήριο και στρέφεται κατά του οφειλέτη.  Εκδίδεται χωρίς κλήτευση του οφειλέτη κατά του οποίου στρέφεται.

Στο άρθρο 1 του Ν.3068/2002 «Συμμόρφωση Διοίκησης προς δικαστικές αποφάσεις κλπ» (ΦΕΚ Α΄ 274), όπως ισχύει, μεταξύ άλλων, ορίζεται: «Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων.
Συνεπώς η συμμόρφωση της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες εξομοιώνονται και οι διαταγές πληρωμές είναι υποχρέωση της διοίκησης και όχι δικαίωμα.
Μέχρι τώρα οι ΟΤΑ είχαν την ελευθερία να αποφασίζουν για το αν θα επιμείνουν ή όχι στη δικαστική αντιπαράθεση (με άσκηση ενδίκων μέσων) σε δίκες με προμηθευτές, εργολάβους κλπ, αλλά αυτό δεν ίσχυε για τις περιπτώσεις των εργατικών διαφορών (άρθρο 72 Ν. 3852/2010) .
Προσφάτως με το άρθρο 54 του Νόμου 4447/2016 καταργήθηκε η διάταξη του ανωτέρω άρθρου ως προς την υποχρεωτικότητα άσκησης ενδίκων μέσων. Η διάταξη προβλέπει, προκειμένου να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον, εγγυήσεις για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων (για τη μη χρήση ένδικων μέσων), όπως η αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου του οικείου ΟΤΑ, η προηγούμενη γνωμοδότηση δικηγόρου και βεβαίως το γεγονός ότι υπάρχει ήδη πρωτόδικη δικαστική κρίση σε βάρος του.
Αποφάσεις αρμοδίων οργάνων Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού περί μη άσκησης ή περί παραίτησης από ένδικο μέσο, οι οποίες εκδόθηκαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος (21/12/2016), θεωρούνται, ως προς όλες τις συνέπειες τους, νόμιμες».
Στην περίπτωση Νικολάου Πολυζώη εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 10001/2016 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης η οποία κατέστη τελεσίδικη κατόπιν παραίτησης από την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της ανωτέρω διαταγής πληρωμής. Η απόφαση για την μη άσκηση ενδίκων μέσων ελήφθη από την Οικονομική Επιτροπή και η απόφαση της εγκρίθηκε ως νόμιμη από τον ελεγκτή Νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.»
Η λήψη της σχετικής απόφασης πέτυχε να καταστεί δυνατή η ένταξη της ανωτέρω διαταγής που ενσωματώνει απαίτηση του προμηθευτή ύψους 447.702,37€ στο πρόγραμμα «εξόφλησης υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής» του Υπουργείου Εσωτερικών έτσι ώστε να αποφύγει ο δήμος μας την πληρωμή έστω και ενός ευρώ για την ανωτέρω διαταγή πληρωμή. Στην περίπτωση άσκησης ενδίκων μέσων η προαναφερόμενη διαταγή πληρωμής δεν θα ήταν τελεσίδικη με προφανές αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ένταξη της στο ανωτέρω πρόγραμμα και στην συνέχεια να υποχρεωθεί ο δήμος μας ,στο μέλλον,  να πληρώσει από ίδιους πόρους.
Η διαταγή εκδόθηκε με βάση τιμολογημένη απαίτηση του προμηθευτή και σχετικές βεβαιώσεις εκπροσώπων του δήμου (αιρετών και υπαλλήλων) που πιστοποιούσαν την εκτέλεση των προμηθειών που αναγράφονταν στις σχετικές βεβαιώσεις .
Η παραίτηση από ένδικα μέσα εκτός όλων των άλλων που προαναφέρθηκαν πέτυχε να πεισθεί ο δανειστής να παραιτηθεί από μέρος του κεφαλαίου (37.000 €) τόκους και δικαστική δαπάνη και να δεχθεί την ρύθμιση της εξόφλησης σε χρονικό ορίζοντα 5 ετών. Η παραίτηση αυτή ενσωματώθηκε και στην πρόταση για ένταξη στο πρόγραμμα  «εξόφλησης υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής» του Υπουργείου Εσωτερικών , η τελική απαίτηση διαμορφώθηκε στο ποσό των 410.502,37€.
Συνεπώς η διοίκηση του δήμου διαχειρίσθηκε ένα θέμα που γεννήθηκε σε χρόνο προγενέστερο της θητείας της με τρόπο εξ’ ολοκλήρου νόμιμο και συμβατό με το συμφέρον του δήμου μας.
Σχετικά με την διαδικασία που έγιναν οι αναθέσεις των σχετικών προμηθειών η διοίκηση θα πράξει τα νόμιμα που επιβάλλει το συμφέρον του δήμου και ο νόμος.
  1.   Ο προϋπολογισμός της Κοινωφελούς ήταν ήδη εγκεκριμένος από 5-12-2016 ,απλά ζητήθηκε από το σώμα απόλυτη αντί σχετικής πλειοψηφίας.
  2. Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας  συνεδρίασε οκτώ (8) φορές εντός του έτους 2016.
  3.   Οι υποστηρικτικές τεχνικές μελέτες συνολικού ποσού 17.000€ που ανατέθηκαν σε ιδιώτες αφορούν την ένταξη σε πρόγραμμα  ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτηρίων και η εκπόνησή τους απαιτεί εξειδικευμένη τεχνική γνώση Η/Μ μηχανικού που η τεχνική υπηρεσία του δήμου δεν διαθέτει.
  4. Η Επιτροπή ποιότητας ζωής έλαβε εντός του 2016 είκοσι εννέα (29) αποφάσεις επί θεμάτων αρμοδιότητάς της, κανονιστικού κυρίως περιεχομένου.
  5. Η πρόσληψη υδρονομέων έγινε όπως ο νόμος ορίζει . Συνεκτιμήθηκαν κυρίως δεξιότητες υδραυλικής ,γνώσεις της αρδευόμενης περιοχής και των αρδευτικών υποδομών  κάθε οικισμού. Συμφωνούμε ότι η αποτελεσματικότητα της  υπηρεσίας άρδευσης επιδέχεται βελτίωσης.
  6. Το δάνειο 750.000€ για αγορά τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων και λοιπού εξοπλισμού για τον αποχιονισμό ,την καθαριότητα και την κατασκευή μικρών  τεχνικών έργων, προφανώς και λαμβάνει υπόψη το εγκεκριμένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου. Απλά δεν προτρέχει ,πρώτα θα κατακτηθούν οι επιδόσεις της μείωσης των σύμμεικτων απορριμμάτων και της αύξησης της ανακύκλωσης και στη συνέχεια θα μειωθούν οι ώρες χρήσης των απορριμματοφόρων . 
Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί ότι στο συμβούλιο της  28ης -03-2017 λήφθηκαν μεταξύ άλλων και οι πολύ σημαντικές αποφάσεις οι οποίες ,αν και σημαντικές, αποσιωπήθηκαν στην ανακοίνωση:
·         Αποδοχή 50.000€ έκτακτης ενίσχυσης από το ΥΠ.ΕΣ. για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες και για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας που κατορθώθηκαν κατόπιν αιτήματος και παρεμβάσεων του δημάρχου.
·         Ανακοίνωση έκτακτης ενίσχυσης από το ΥΠ.ΕΣ. ποσού 110.000€ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας με την ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στον οικισμό του Παλαιού Ελευθεροχωρίου ,επίσης κατόπιν αιτήματος και παρεμβάσεων του δημάρχου.
·          Ανακοίνωση ένταξης του έργου κατασκευής συνδετήριου αγωγού αποχέτευσης λυμάτων Κορινού-Καλλιθέας ποσού 1.540.000€ , με φορέα κατασκευής το δήμο μας, ώστε να επιλυθεί οριστικά το ζήτημα της λειτουργίας των αποχετευτικών δικτύων πρώην δήμου Μεθώνης, επίσης κατόπιν αιτήματος και παρεμβάσεων του δημάρχου.
·         Απόφαση αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δήμου και εκμίσθωση για καλλιέργεια 253 στρεμμάτων ,που μέχρι σήμερα καλλιεργούνταν αυθαίρετα.
·         Απόφαση για τη λειτουργία του χώρου ελεύθερης στάθμευσης γεωργικών μηχανημάτων  για την αποσυμφόρηση του οικισμού του Αιγινίου από την ανεξέλεγκτη στάθμευση βαρέων οχημάτων.
  


Αιγίνιο, 03-04-2017
ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου
δήμου Πύδνας –Κολινδρού

Ανδρικόπουλος Αυγουστίνος