Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και του άρθρου 79 του ανωτέρω Νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν και
τροποποιήθηκαν οι παρ. 1 και 2  με την παρ. 16 άρθρου 6 του Ν.4071/2012, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, την 25-5-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
ΘΕΜΑ

1
Γνωμοδότηση για κατάργηση θέσεων περιπτέρων και απομάκρυνση κουβουκλίων αυτών.

ΘΕΜΑ

2

Γνωμοδότηση σχετικά με την διοικητική αποβολή ή μη της εταιρίας με την επωνυμία «Γαλάνης Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» από κοινόχρηστη δημοτική έκταση.

ΘΕΜΑ

3
Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ", στην ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ                       (Α.Τ.1520 & 1521 αγροκτήματος Βέροιας (Σαραντόβρυσες)).

ΘΕΜΑ

4

Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ", στον AUREL KULLA του MUQEREM (Δημοτική οδός Βέροιας-Ασωμάτων).


   Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας
  
Μπρανιώτης Δημήτριος