Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ∆ήµου Πύδνας Κολινδρού για την 2/ετία 2017-2018

Συγκρότηση ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας ∆ήµου Πύδνας Κολινδρού 
ΑΠΟΦΑΣΗ 173/2017 
O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 
Έχοντας υπόψη: