Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση για Γενική Συνέλευσης της ΕΣΠΕΜ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ Ε.Σ.ΠΕ.Μ.

 Έχοντας υπόψη :

1.   Το Καταστατικό της Ε.Σ.ΠΕ.Μ.
2.   Την υπ΄αριθμ 3-14/02/2017 απόφαση του ΔΣ της Ε.Σ.ΠΕ.Μ.
3.   Τον Νόμο 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3057/2002
Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε
τους κ.κ Αντιπροσώπους όλων των Μελών της Ε.Σ.ΠΕ.Μ., σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 2 Απριλίου 2017 και ώρα 10:00΄π.μ, που θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο (ΑΣΜΑΝΙΔΗ 2) Βόρεια Αίθουσα- ισόγειο, στα Γιαννιτσά. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
2.    ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
3.    ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ.
4.    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
5.    ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την ίδια μέρα στον ίδιο τόπο και ώρα 11:00΄ π.μ, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης .
Στην περίπτωση αυτή η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, ανεξαρτήτου του αριθμού παρόντων Σωματείων.

   Με αθλητικούς χαιρετισμούς

                         Ο Πρόεδρος                         
                                αα
                      Ο Αντιπρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας
                        Γ. Μοσχάς                                  Κ. Κυριάκου