Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ


Η Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας προκηρύσσει την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, τριών (3) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού με τίτλο σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη ή Χρηματοοικονομική/ Τραπεζική ή Λογιστική για τις ανάγκες υπηρεσιακών μονάδων του Κεντρικού Καταστήματος.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

·         Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (A.E.I.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο και αντίστοιχο ελληνικού Α.Ε.Ι.
·         Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, προσηκόντως αποδεικνυόμενη.
·         Ειδικώς οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν οριστικά και νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
·         Προϋπηρεσία 1-3 έτη τουλάχιστον σε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοοικονομική εταιρία. Θα αξιολογηθεί θετικά η προϋπηρεσία στο χώρο της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και διαχείρισης κινδύνων.
·         Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε οικονομική/χρηματοοικονομική κατεύθυνση.
Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν το αργότερο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
Οι υποψήφιοι:
·         Oφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση μόνο ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντας αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στην ελληνική γλώσσα),
·         Υποχρεούνται στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης στο νέο Τραπεζικό Κατάστημα επί της οδού Κασσάνδρου 23 στην Κατερίνη, με την οποία να δηλώνεται ότι τα υποβληθέντα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016
(ώρα Ελλάδος 10:00).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : Παρασκευή 30/12/2016, ώρα 14:30

Η επιλογή θα γίνει από την Τράπεζα, από τον Γενικό Διευθυντή και την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης προσωπικού.
Οι υποψήφιοι που θα κριθούν επικρατέστεροι κατά την προκαταρκτική διαδικασία θα κληθούν να προσκομίσουν στη Γενική Διεύθυνση της Τράπεζας τα παρακάτω δικαιολογητικά προς έλεγχο:
·         Επικυρωμένα αντίγραφα όλων των τίτλων σπουδών και, προκειμένου περί αλλοδαπών τίτλων σπουδών, επίσημες μεταφράσεις τους στην ελληνική γλώσσα,
·         Πράξη αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τους κατόχους τίτλων σπουδών του εξωτερικού,
·         Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της ασφαλισμένης εργασιακής προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό πρόσφορο στοιχείο (συμβάσεις, δελτία/τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κτλ.).

Μετά τον έλεγχο, οι υποψήφιοι που έχουν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα κληθούν σε συνέντευξη.
Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 23510 30996, 79087, καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00 έως 12:00).