Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014

Ανακήρυξη ΑΟΖ; “Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε...

Ανακήρυξη ΑΟΖ; “Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε είκοσι (20) θαλάσσιες περιοχές στη ∆υτική Ελλάδα (Ιόνιο) και νοτίως της Κρήτης”

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ :
ΣYΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ 8 ΜΑΪΟΥ 2010,
άρθ 14 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
παρ. 5 Με την παρούσα ο Δανειολήπτης αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία, από νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή προσωρινή διαταγή, και όσον αφορά την εκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος».
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2014 Αρ. πρωτ.: ∆1/Α/12892
Προκήρυξη ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε είκοσι (20) θαλάσσιες περιοχές στη ∆υτική Ελλάδα (Ιόνιο) και νοτίως της Κρήτης
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 “Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα” (ΦΕΚ Α ́98).
2. Το Π.∆. 381/1989 “Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας” (ΦΕΚ Α ́16) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το Π.∆. 27/1996 “Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης” (ΦΕΚ Α ́19) όπως ισχύει, το Π.∆. 185/2009 “Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης, και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας” μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας–Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας–Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας–Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής” (ΦΕΚ Β ́213) και το Π.∆. 189/2009 “Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων” (ΦΕΚ Α ́221) όπως τροποποιήθηκε από το Π.∆. 24/2010 “Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.∆ 189/2009” (ΦΕΚ Α ́ 56).
3. Την 2876/7.10.2009 Απόφαση του Πρωθυπουργού “Αλλαγή τίτλου Υπουργείων” (ΦΕΚ Β’2234).
4. Το Π.∆. 119/2013 «∆ιορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 153).
5. Το ν. 2289/1995 “Αναζήτηση έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις” όπως ισχύει και ειδικότερα την παρ. 17 περίπτωση (α) του άρθρου 2.
6. Τα άρθρα 145 έως και 164 του ν. 4001/2011 “για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις” (ΦΕΚ Α’ 179) και ειδικότερα την παράγραφο 2 του άρθρου 154 και το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 153.
7. Το Π∆ 127/1996 “Όροι εκμίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων” (ΦΕΚ Α’ 92).
8. Το άρθρο 20 του ν.3587/2007 “Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν.2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών”, σύμφωνα με το οποίο επανέρχονται αυτοδικαίως στο ∆ημόσιο τα δικαιώματα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων επί των περιοχών που είχαν παραχωρηθεί στις εταιρείες ∆ΕΠ και ∆ΕΠ-ΕΚΥ, την άσκηση των οποίων διαχειρίζεται η ∆ιεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής.
9. Την Απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας με αριθμό ∆1/Φ6/12657/30.6.1995 (ΦΕΚ 615/Β/13.7.1995) για διαίρεση της Χώρας και των περιοχών κατά το άρθρο 148 παρ. 1 του Μεταλλευτικού Κώδικα.
10. Την ∆1/Α/12711/25.07.2014 (ΦΕΚ Β’ 2093/31.07.2014) Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ με την οποία επιλέγεται ως είδος σύμβασης η «Σύμβαση μίσθωσης» για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις είκοσι (20) θαλάσσιες περιοχές της ∆υτικής Ελλάδας (Ιόνιο) και νοτίως της Κρήτης.
11. Την πρόθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να παραχωρήσει για λογαριασμό του ∆ημοσίου, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 17 περίπτωση (α) του ν. 2289/1995 όπως ισχύει, το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε είκοσι (20) θαλάσσιες περιοχές της ∆υτικής Ελλάδας (Ιόνιο) και νοτίως της Κρήτης.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε
1. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 17 περίπτωση (α) του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 όπως ισχύει, να υποβάλλουν προσφορές για παραχώρηση του δικαιώματος του Ελληνικού ∆ημοσίου για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις είκοσι (20) θαλάσσιες περιοχές της ∆υτικής Ελλάδας (Ιόνιο) και νοτίως της Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης διενέργειας του διαγωνισμού που ακολουθεί, η οποία προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2. Οι όροι της διακήρυξης περιγράφονται, στην ελληνική γλώσσα και στην αγγλική μετάφραση, στο κείμενο της διακήρυξης που ακολουθεί. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ταύτιση του ελληνικού πρωτοτύπου κειμένου και της αγγλικής μετάφρασης υπερισχύει το ελληνικό κείμενο.
3. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων απευθύνονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – ∆ιεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής και κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της ΓΓΕΚΑ του ΥΠΕΚΑ, Λεωφ. Μεσογείων 119, Αθήνα, Ισόγειο. Η κατάθεση των προσφορών γίνεται το αργότερο έως και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά από έξι (6) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της Ανακοίνωσης της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και δεν γίνονται δεκτές για περαιτέρω αξιολόγηση.
4. Η διακήρυξη να αποσταλεί για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις παρακάτω ημερήσιες οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες:
• ΕΘΝΟΣ
• ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ • ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ:
http://www.ypeka.gr/
.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
.
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών 2ος ∆ιεθνής Γύρος Αδειοδότησης
για την Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας
1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν έχουν την παρακάτω αποδιδόμενη σε αυτούς έννοια:
«Αίτηση» σημαίνει το σύνολο των πληροφοριών και εγγράφων που υποβάλλονται από τον Αιτούντα στο Υπουργείο με τη μορφή και τον τρόπο που προβλέπονται στην παρούσα Πρόσκληση και εντός της Προθεσμίας Υποβολής Αίτησης.
«Αιτών» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Κοινοπραξία που υποβάλλει μια Αίτηση σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση.
«Γύρος Αδειοδότησης» σημαίνει την παρούσα διαδικασία που διεξάγεται σύμφωνα με αυτή την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την επιλογή ενός Αιτούντος για κάθε Περιοχή προς Παραχώρηση.
«Εκπρόσωπος του Αιτούντος» σημαίνει ένα πρόσωπο ορισμένο από ένα Αιτούντα δυνάμει πληρεξουσίου για να ενεργεί για λογαριασμό του Αιτούντος προς εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων σύμφωνα με τους όρους του πληρεξουσίου.
«Ελληνική Αρχή» κάθε αρχή που ασκεί νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική κρατική λειτουργία για λογαριασμό του Δημοσίου.
«Ελληνική Δημοκρατία» σημαίνει την Ελλάδα.
«Ελληνικό Δίκαιο» σημαίνει κάθε νόμο, κανόνα, ρύθμιση, διάταγμα, διάταξη, διαταγή, νομοθέτημα, πράξη ή απόφαση μιας κρατικής αρχής με ισχύ εντός της ελληνικής επικράτειας.
«Εντολοδόχος» σημαίνει το Μέλος Κοινοπραξίας υπεύθυνο για την εκτέλεση των Εργασιών Υδρογονανθράκων.
«Επιλεγείς Αιτών» σημαίνει ένα Αιτούντα που έχει επιλεγεί για να υπογράψει Σύμβαση Μίσθωσης ως προς μια Περιοχή προς Παραχώρηση.
«Επιτροπή Αξιολόγησης» σημαίνει την Επιτροπή αρμόδια για την εξέταση και αξιολόγηση των Αιτήσεων.
«Κοινοπραξία» σημαίνει ένα Αιτούντα αποτελούμενο από δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως αν έχει περιβληθεί εταιρικό τύπο ή όχι.
«Μέλος της Κοινοπραξίας» σημαίνει ένα πρόσωπο που είναι μέλος σε μια Κοινοπραξία. «Μισθωτής» σημαίνει το συμβαλλόμενο μέρος που υπογράφει και εκτελεί τη Σύμβαση Μίσθωσης.
«Νόμος περί Υδρογονανθράκων» σημαίνει τον Νόμο 2289/1995 «Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει.
«Περίοδος Ισχύος Αιτήσεως» σημαίνει την περίοδο κατά την οποία μια Αίτηση πρέπει να παραμένει σε ισχύ.
«Περιοχή προς Παραχώρηση» σημαίνει μια περιοχή διαθέσιμη για εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α.
«Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεως» σημαίνει την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά από έξι (6) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της Ανακοίνωσης της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών» ή «Πρόσκληση» σημαίνει το παρόν έγγραφο.
«Σύμβαση Μίσθωσης» σημαίνει τη σύμβαση που περιέχει δικαιώματα και υποχρεώσεις έρευνας και εκμετάλλευσης.
«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Η συνέχεια εδώ :

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ