Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ