Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες στις συμβάσεις του Κτηματολογίου (δασολόγοι, γεωπόνοι, τοπογράφοι)

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 4/2/13-02-2018 Απόφαση του ΔΣ του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» εγκρίθηκε η επιλογή
φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Copernicus land monitoring services – NRCs LC 2017-2021» (specific contract No. 3436/ROCopernicus/EEA_56991). Kωδικός πρόσκλησης Α2017. 
Τα αποτελέσματα και ο Πίνακας των επιτυχόντων περιλαμβάνονται στο Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης.