Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΔΕΞΙΚΡΑΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΡΗΓΙΟ

Ο Δέκιος, ο Ρωμαίος χιλίαρχος φύλαξ γενόμενος Ρηγίου διά Πύρρον τον
βασιλέα, κατέσφαξεν αυτούς, και τάς κτήσεις και τας γυναίκας ιδιοποιήσατο. Διόδωρος ο Σικελιώτης.