Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα

Ενημέρωση των κυνηγών και θηροφύλακων με στόχο την ενίσχυση της ενεργητικής επιτήρησης της νόσου