Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Δήμαρχο,
Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων,
Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Βέροια

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 1-2-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


ΘΕΜΑ
1ο :
Θέση του Δ.Σ. επί των προβλημάτων στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας.
ΘΕΜΑ
2ο :
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού και του ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2016.
ΘΕΜΑ
3ο :
Έκδοση ή μη ψηφίσματος συμπαράστασης στα αιτήματα οινοποιών και αμπελουργών
ΘΕΜΑ
4ο :
Γνωμοδότηση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Α΄θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2016-2017
ΘΕΜΑ
5ο :
Γνωμοδότηση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Β΄θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2016-2017
ΘΕΜΑ
6ο :
Έγκριση τη μη της υπ’ αριθ. 3/2016 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επί του απολογισμού της, έτους 2015.
ΘΕΜΑ
7ο :
Έγκριση ή μη της αριθ. 311/2015 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.» Δήμου Βέροιας, επί του ορισμού υπαλλήλων για την ταμειακή και διαχειριστική υποστήριξή του.
ΘΕΜΑ
8ο :
Έγκριση ή μη πρακτικών της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων κατόπιν διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων.
ΘΕΜΑ
9ο :
Έγκριση ή μη παραχώρησης της χρήσης γραφείου στον όροφο του δημοτικού κτιρίου Αναστασίου Μπέκα, στην Εταιρία Μελετών Ιστορίας και πολιτισμού Ν.Ημαθίας.
ΘΕΜΑ
10ο :
Έγκριση ή μη δημιουργίας νέων θέσεων ταφής στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βέροιας.
ΘΕΜΑ
11ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του (ύστερα από κλήρωση) στην Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών του Π.Δ. 28/80, για την παραλαβή εργασιών των τεχνικών έργων.
ΘΕΜΑ
12ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του (ύστερα από κλήρωση) στην Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών του Π.Δ. 28/80, για την παραλαβή εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων.
ΘΕΜΑ
13ο :
Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων (μετά από κλήρωση) με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή παραλαβής έργων-εργασιών συντήρησης, που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει τα 5.869,41€.
ΘΕΜΑ
14ο :
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων.
ΘΕΜΑ
15ο :
Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Εργασίες επίχωσης και διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Πατρίδας».
ΘΕΜΑ
16ο :
Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Βεργίνας».
ΘΕΜΑ
17ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ
18ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δοβρά».
ΘΕΜΑ
19ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων».
ΘΕΜΑ
20ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Σύνδεση πηγών Λευκόπετρας με αντλιοστάσιο Σάντας».
ΘΕΜΑ
21ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αμμοχαλικόστρωση-συντήρηση αγροτικών δρόμων».
ΘΕΜΑ
22ο :
Έγκριση ή μη απόσυρσης από την κυκλοφορία οχήματος του Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ
23ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Χ.Μελιόπουλου
ΘΕΜΑ
24ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Μ.Δημητριάδη από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους.

                                                                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ