Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 9/5/2017

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Με την αρ. πρωτ. 18342/20-4-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης ακυρώνεται η
334/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Φο.Δ.Σ.Α. Κεν. Μακεδονίας σχετικά με την έγκριση τροποποίησης συναφθείσας σύμβασης με αριθμ.11204/14-11- 2016 με την εταιρία ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. για την «Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Πιερίας (Χ.Υ.Τ.Α.) Κατερίνης για τέσσερις (4) μήνες».
Στην παραπάνω απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα εξής : … Με το αριθμ.10860/04-11-2016 έγγραφο του Φο.Δ.Σ.Α. Κ.Μ. εστάλη στην υπηρεσία μας το από 04- 11-2016 Σχέδιο Συμμόρφωσης για την εφαρμογή της αριθμ. 46738/871/02-02-2016 απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας για την Παύση Λειτουργίας του ΧΥΤΑ Κατερίνης σύμφωνα με την παρ. 15 5 του άρθρου 20 του ν.4014/2011 σύμφωνα με το οποίο μεταξύ άλλων διαπιστώνεται ότι ο ΧΥΤΑ λειτουργεί χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση από 31-12-2013 λειτουργεί χωρίς άδεια λειτουργίας από 15-10-2009, ενώ δύο ενεργές κυψέλες δεν αδειοδοτήθηκαν ποτέ, ο ΧΥΤΑ έχει υπερκορεσθεί κατά 31,08% την 29-5-2016 και ότι η συνέχιση λειτουργίας εγκυμονεί κινδύνους για τη συνέχιση λειτουργίας του ΧΥΤΑ. Περαιτέρω καθορίζονται οι απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν εντός τεσσάρων μηνών ορίζοντας ότι στο διάστημα αυτό ο Φο.Δ.Σ.Α. έχει υποχρέωση να λειτουργήσει τον ΧΥΤΑ Κατερίνης. Μετά δε το πέρας του διαστήματος των τεσσάρων μηνών ο ΧΥΤΑ Κατερίνης θα κλείσει και πάλι και ότι οι μόνες εργασίες που θα πρέπει να γίνουν θα είναι εργασίες αποκατάστασης των κορεσθέντων κυττάρων, οι εργασίες κατασκευής επέκτασης του ΧΥΤΑ καθώς και οι εργασίες επισκευής και συντήρησης της υπάρχουσας Ε.Ε.Λ. Για δε την διαχείριση των παραγόμενων στραγγισμάτων ο Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ υποχρεούται και μετά το κλείσιμο του ΧΥΤΑ Κατερίνης.
1)    Γιατί ο ΧΥΤΑ Κατερίνης λειτουργούσεχωρίς άδεια λειτουργίας από 15-10-2009,χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση από 31-12-2013 και δεν αδειοδοτήθηκαν ποτέοιδύο ενεργές κυψέλες του, χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ο Δήμος Κατερίνης είχε την ευθύνη λειτουργείας του ΧΥΤΑ.
2)    Που μεταφέρονται τα σκουπίδια του Δήμου με δεδομένο ότι ο ΧΥΤΑ έχει υπερκορεσθεί κατά 31,08% την 29-5-2016και με την απόφασή της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακυρώνει την συναφθείσα σύμβασηγια την «Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Πιερίας (Χ.Υ.Τ.Α.) Κατερίνης.

Γιώργος Κυριακίδης
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Το τελευταίο χρονικό διάστημα κάτοικοι της Γανόχωρας μου εκφράσανε τα παράπονά τους, τον έντονο προβληματισμό τους και την ανησυχία τους σχετικά με την τοποθέτηση της κυρίας Κατερίνας Τσιρίμπαση στην μία από τις δύο θέσεις των υδρονομέων του χωριού. Η παντελής έλλειψη οποιασδήποτε εμπειρίας της υδρονομέα σε συνδυασμό με τα πολλαπλά και επαναλαμβανόμενα προβλήματα που εμφανίζονται στο καινούργιο αρδευτικό δίκτυο, προβληματίζουν και ανησυχούν τους παραγωγούς της περιοχής.
Για ποιο λόγο επιλέχθηκε η κ. Τσιρίμπαση για τη θέση του υδρονομέα; Με βάση ποια τεχνική κατάρτιση; Ποια σχετική εμπειρία; Ποια προσόντα;
Γιατί παρουσιάζει συνεχώς προβλήματα το καινούργιο αρδευτικό δίκτυο της περιοχής και τι σκοπεύει η Δημοτική Αρχή να κάνει γι` αυτό;
Με ποιόν τρόπο εισπράττονται τα τέλη άρδευσης και πως διασφαλίζεται η διαφάνεια και αντικειμενικότητα στην είσπραξή τους;

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ
Για τη Δημοτική Παράταξη «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»