Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - Ενημέρωση σχετικά με την κατάθεση βεβαίωσης στη ΔΕΗ για τα ηλεκτροδοτούμενα σημεία υδροληψίας

Το Γραφείο Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Δήμου Βέροιας σας ενημερώνει ότι:

Σύμφωνα με  την νομοθεσία (ΚΥΑ οικ. 140424/14.03.2017 Αρ. Φύλλου 814) άρθρο 1. 5) α) 1.1. δ) «Σε περίπτωση λήξης ή έλλειψης άδειας χρήσης ύδατος ο ενδιαφερόμενος χρήστης υποχρεούται να προσκομίσει στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας βεβαίωση υποβολής αίτησης για ανανέωση  ή έκδοση άδειας χρήσης ύδατος κατά περίπτωση, εφόσον μέχρι την έκδοση της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης δεν έχει ήδη προσκομίσει τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα υποδοχής της αίτησης για αδειοδότηση (ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ βαθμού), δηλαδή για την περιοχή μας από το Δήμο Βέροιας- Γραφείο Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (τηλ. 2331350612), σύμφωνα με το υπόδειγμα της βεβαίωσης του παραρτήματος VII και κατατίθεται στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσα σε χρονικό διάστημα 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης».
Η λήξη της προθεσμίας έως την 14.05.2017 και αφορά τα ήδη ηλεκτροδοτούμενα σημεία υδροληψίας.
Επίσης, για όσους χρήστες είναι ακόμη σε εκκρεμότητα οι αιτήσεις τους για την άδεια χρήσης νερού, παρακαλούμε να προσκομίσουν το συντομότερο δυνατόν τις βεβαιώσεις του ΤΟΕΒ, έτσι ώστε οι φάκελοι να διεκπεραιωθούν εγκαίρως  στην αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας).