Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 26/6 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Δήμαρχο,
Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων,
Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Βέροια
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 26-4-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ
1ο :
Έγκριση ή μη Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2017
ΘΕΜΑ
2ο :
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (6η) προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος Δ.Βέροιας, έτους 2017.
ΘΕΜΑ
3ο :
Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
ΘΕΜΑ
4ο :
Έγκριση ή μη α) υποβολής πρότασης Β΄ σταδίου του Δ.Βέροιας στα πλαίσια πρόσκλησης της Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πλην Θεσσαλονίκης» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ
5ο :
Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας, β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ
6ο :
Έγκριση ή μη α) σύναψης μνημονίου συνεργασίας Δ.Βέροιας, Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δ.Βέροιας και Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & Π.Α.» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ
7ο :
Έγκριση ή μη α) σύναψης συμφώνου συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βέροιας και Ηρωικής Πόλεως Νάουσας για την διαχείριση των αδεσπότων ζώων συντροφιάς και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή του.
ΘΕΜΑ
8ο :
Έγκριση ή μη λογαριασμών εκκαθάρισης της λυθείσας δημοτικής επιχείρησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» και απαλλαγής των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
ΘΕΜΑ
9ο :
Επιλογή εποχιακού προσωπικού για πρόσληψή τους ως υδρονομείς άρδευσης σε Τ.Κ. του Δήμου.
ΘΕΜΑ
10ο :
Έγκριση ή μη επικαιροποιημένου μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων.
ΘΕΜΑ
11ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της μίσθωσης του υπ’ αριθ. 14 καταστήματος της Α΄ Στάθμης της Δημοτικής Αγοράς
ΘΕΜΑ
12ο :
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την Δ΄ Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού του Δήμου έτους 2016, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 έως 31/12/2016.
ΘΕΜΑ
13ο :
Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας ειδών καθαριότητας κι ευπρεπισμού  για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων
ΘΕΜΑ
14ο :
Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια στεφανιών καταθέσεων
ΘΕΜΑ
15ο :
Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια σημαιών
ΘΕΜΑ
16ο :
Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την οικονομική ενίσχυση του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου «Φίλιππος Βέροιας».
ΘΕΜΑ
17ο :
Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για δράση τουριστικής προβολής
ΘΕΜΑ
18ο :
Έγκριση ή μη ανάκλησης των υπ’ αριθ. 185 και 186/2017 αποφάσεων του Δ.Σ.
ΘΕΜΑ
19ο :
Έγκριση ή μη διενέργειας της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων»
ΘΕΜΑ
20ο :
Έγκριση ή μη διενέργειας της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος»
ΘΕΜΑ
21ο :
Έγκριση ή μη διενέργειας της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες για τη μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου στο πρώην στρατόπεδο Αγίας Βαρβάρας»
ΘΕΜΑ
22ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αμμοχαλικόστρωση-συντήρηση αγροτικών δρόμων».
ΘΕΜΑ
23ο :
Έγκριση ή μη ορισμού επιτροπής επανελέγχου χαρακτηρισμού εδαφών του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας»
ΘΕΜΑ
24ο :
Έγκριση ή μη μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας α) Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας-ΚΟΚ και πληροφοριακών πινακίδων, β) Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων και γ) Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων κατεύθυνσης, σήμανσης και ανάδειξης περιοχών, αξιοθεάτων και μνημείων.
ΘΕΜΑ
25ο :
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εργασίες για τη μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου στο πρώην στρατόπεδο Αγίας Βαρβάρας»
ΘΕΜΑ
26ο :
Έγκριση ή μη παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης προμηθειών ηλεκτρομηχανολογικού υλικού.
ΘΕΜΑ
27ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων»
ΘΕΜΑ
28ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος»
ΘΕΜΑ
29ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας».
ΘΕΜΑ
30ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη οικισμού Σελίου»
ΘΕΜΑ
31ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή λοιπών υπαίθριων εγκαταστάσεων (Βυθιζόμενες μπάρες, σηματοδότες, σιντριβάνια, μεγαφωνικές κλπ.)»
ΘΕΜΑ
32ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Κ. Βέροιας».
ΘΕΜΑ
33ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τουαλετών 2ου Νηπιαγωγείου Βέροιας».
ΘΕΜΑ
34ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας».
ΘΕΜΑ
35ο :
Έγκριση ή μη α) 1ου Α.Π.Ε., β) 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., γ) διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών και δ) διαχείρισης της  επί-έλασσον δαπάνης του έργου «Ανάδειξη οικισμού Σελίου»
ΘΕΜΑ
36ο :
Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Ανδρέα Ταγκαλίδη
ΘΕΜΑ
37ο :
Έγκριση ή μη α) επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον φορέα «ΑΣ ΗΜΑΘΙΑ 2012», β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) διάθεσης της πίστωσης.
ΘΕΜΑ
38ο :
Έγκριση ή μη α) μετάβασης Δημάρχου στην Αυστρία, β) εξόδων μετακίνησης,  γ) δαπάνης και δ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών.
ΘΕΜΑ
39ο :
Έγκριση ή μη α) μετάβασης αντιδημάρχου στην Κίνα, β) εξόδων μετακίνησης,  γ) δαπάνης και δ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών.
ΘΕΜΑ
40ο :
Έγκριση ή μη α) προγράμματος εκδηλώσεων μνήμης και απόδοσης τιμής στους εκτελεσθέντες από τους Γερμανούς και τους συνεργάτες τους πατριωτών της Τ.Κ. Πατρίδας, β) δαπάνης και γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών
ΘΕΜΑ
41ο :
Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με το πολιτιστικό κέντρο εργαζομένων ΟΤΕ Βέροιας, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) παραχώρησης της χρήσης της πλατείας Ελιάς
ΘΕΜΑ
42ο :
Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με το Λύκειο των Ελληνίδων-Παράρτημα Βέροιας, β) δαπάνης, και γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών
ΘΕΜΑ
43ο :
Έγκριση ή μη ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης λόγω μη πληρωμής δαπανών
ΘΕΜΑ
44ο :
Επί αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγ.Γεωργίου Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ
45ο :
Επί αιτήματος του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ
46ο :
Επί αιτήματος της Κ.Ν.Ε. για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ
47ο :
Επί αιτήματος της Λέσχης Αυτοκινήτων Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ
48ο :
Επί αιτήματος του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου «ΚΟΠΑΝΟΣ» για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ