Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

Τα μπεκ καθορίζουν την απόσταση των ψεκασμών

Μειώνει τις μέγιστες αποστάσεις ψεκασμού στα 200 μέτρα το νέο πλαίσιο φυτοπροστασίας

Κοντονής Γιώργος
Στη µείωση των µέγιστων αποστάσεων ψεκασµού από διάφορες περιοχές στα 200 µέτρα, και στην εισαγωγή ειδικών ρυθµίσεων για όσους χρησιµοποιούν ψεκαστικά µε ακροφύσια χαµηλής αεροµεταφοράς, προχώρησε το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, σε συνέχεια της εφαρµογής του νόµου 4036/2012, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η εφημερίδα Agrenda.
Στις νέες αποστάσεις που ορίζονται από την τροποποιητική απόφαση (ΥΑ 1791/Β’/2015) τα προϊόντα χωρίζονται ανάλογα µε την κατηγορία τοξικότητας και τη σήµανση που έχει το κάθε σκεύασµα, αν και οι µέγιστες αποστάσεις µειώνονται από τα 500 στα 200 µέτρα, για τις κατοικίες εντός σχεδίου η σχετική απόσταση αυξήθηκε από τα 100 στα 200 µέτρα. Παράλληλα επιχειρείται, ο διαχωρισµός των ψεκαστικών µε ακροφύσια µειωµένης διασποράς (κατά 90%) από τον υπόλοιπο εξοπλισµό, καθώς οι αγρότες που τα χρησιµοποιούν µπορούν υπό προϋποθέσεις να ψεκάζουν σε αποστάσεις 20 µέτρων.
Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:
α) Εφόσον αποδεδειγµένα χρησιµοποιούνται ακροφύσια µειωµένης διασποράς (90%) και δεν ορίζονται αυστηρότερες αποστάσεις ψεκασµού στην έγκριση κυκλοφορίας ενός γεωργικού φαρµάκου, οι αποστάσεις ψεκασµού µπορούν να µειώνονται στα 2 µέτρα.
β) Με την επιφύλαξη των οριζόµενων στην ετικέτα κάθε χρησιµοποιούµενου φυτοπροστατευτικού προϊόντος, οι αποστάσεις δεν εφαρµόζονται:
αα) Στις περιπτώσεις ψεκασµών σε καλλιέργειες υπό κάλυψη (ιδίως θερµοκήπια), εφόσον κατά τη διάρκεια της εφαρµογής και µέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό τουλάχιστον τα παράθυρα του ψεκαζόµενου χώρου που γειτνιάζουν µε τους χώρους προστασίας.
ββ) ∆ολωµατικοί ψεκασµοί που διενεργούνται υπό την επίβλεψη των αρµοδίων αρχών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
γγ) Εκτός ωραρίου λειτουργίας των εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων των χώρων προστασίας ή κατά τη διάρκεια απουσίας των ανθρώπων από τις κατοικίες.
δδ) Στις περιπτώσεις εφαρµογής µε ψεκασµό ζιζανιοκτόνων και στις περιπτώσεις ψεκασµού λοιπών φυτοπροστατευτικών, όπου η απόσταση του ακροφυσίου ψεκασµού από το έδαφος είναι µικρότερη των 40 εκατ.
εε) Εφόσον προς την πλευρά γειτνίασης µε την ειδική περιοχή υπάρχει συµπαγής σειρά από δένδρα ή δίχτυ προστασίας.
Παράταση δοκιµών για τη συνταγογράφιση
Παράταση µέχρι τις 25 Οκτωβρίου, πήρε η «δοκιµαστική» περίοδος για την τήρηση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φυτοπροστατευτικών σε όλα τα γεωπονικά καταστήµατα, διαδικασία η οποία θα καταστεί υποχρεωτική µετά τις 26 Νοεµβρίου. Σύµφωνα, µε απόφαση που υπογράφει ο προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής, Σπύρος Ζωγράφος, η παράταση δίνεται λόγω:
  • της αναγκαιότητας ολοκλήρωσης των απαραίτητων βελτιώσεων και της αντιµετώπισης τεχνικών θεµάτων
  •  την εξοικείωση µε την εφαρµογή των ενδιαφεροµένων συνταγογράφων και επαγγελµατιών χρηστών γεωργικών φαρµάκων. Η έκδοση συνταγών καταχωρείται στο σύστηµα και πρέπει να είναι σύµφωνη µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
  • Την υποβολή σχολίων µε σκοπό τη βελτίωση της παρεχόµενης υπηρεσίας. 
Χωρίς «ΚΤΕΟ» παραμένει η αγορά
Παρά την υποχρέωση όλων των µηχανηµατάδων να παραδίδουν στον αγρότη τον ψεκαστικό εξοπλισµό µε το σχετικό σήµα ελέγχου (sticker)µετά τις 21 Οκτωβρίου 2015, µέχρι στιγµής δεν έχει προχωρήσει η σύσταση κάποιου Σταθµού Επιθεώρησης Ελέγχου, ούτε από δηµόσιο φορέα, αλλά ούτε και από ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς το κόστος της άδειας φτάνει τα 1.700 ευρώ. Όσον αφορά τον εξοπλισµό που βρίσκεται ήδη µέσα στα χωράφια, αυτός θα πρέπει να έχει περάσει από τον έλεγχο (κάτι σαν ΚΤΕΟ), τουλάχιστον µία φορά ως τις 26 Νοεµβρίου 2016 και µετά θα ελέγχεται ανά πενταετία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 4036/2012.

Ανά πέντε χρόνια ο έλεγχος
Η επιθεώρηση θα γίνεται ανά πέντε έτη έως το 2020 και ανά τρία έτη στη συνέχεια, ενώ θα κοστίζει από 60 έως 120 ευρώ ανάλογα το µέγεθος του εξοπλισµού (αριθµός µπεκ, χωρητικότητα δεξαµενής κλπ), σύµφωνα µε εκτιµήσεις του κλάδου.
Αναλυτικότερα σύµφωνα µε την ΚΥΑ (Αριθ. Πρωτ: 6669/79087) η κατάταξη του επιθεωρηµένου εξοπλισµού θα γίνεται ως εξής:
α) Κατηγορία Ι: εξοπλισµός που πληροί τις σχετικές προδιαγραφές στον οποίο θα  χορηγείται Πιστοποιητικό Επιθεώρησης.
β) Κατηγορία ΙΙ: εξοπλισµός που παρουσιάζει ήσσονες αποκλίσεις από τις σχετικές προδιαγραφές. Στον εξοπλισµό αυτής της κατηγορίας χορηγείται Πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφονται οι αποκλίσεις και η υποχρέωση διόρθωσής τους µέχρι την επόµενη επιθεώρηση.
γ) Κατηγορία ΙΙΙ: εξοπλισµός που παρουσιάζει σηµαντικές αποκλίσεις από τις σχετικές προδιαγραφές. Στο Πιστοποιητικό που χορηγείται, αναγράφονται οι αποκλίσεις που υποχρεωτικά πρέπει να διορθωθούν
δ) Κατηγορία ΙV: εξοπλισµός που ο ιδιοκτήτης επιθυµεί τη διαγραφή του από το Μητρώο.

Λιγοστά τα κέντρα για δωρεάν εκπαίδευση και εξετάσεις

Από την τσέπη της συνεχίζει να πληρώνει η πλειοψηφία των αγροτών, τα µαθήµατα για τη συµµετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης φυτοπροστατευτικών, καθώς ελάχιστα µέχρι στιγµής κέντρα «∆ήµητρα» έχουν ανοίξει για δωρεάν σεµινάρια στην επικράτεια, την ώρα που τα ιδιωτικά ΚΕΚ ξεπερνούν τα 300, και οι αγρότες που έχουν πιστοποιηθεί φτάνουν µόλις τους 23.500.
Παράλληλα δύο µήνες πριν (26 Νοεµβρίου) πάρει επίσηµα µπρος η απαγόρευση πώλησης σκευασµάτων σε µη έχοντες το εν λόγω πιστοποιητικό, σύµφωνα µε τον Ν. 4036/2012, από τα γεωτεχνικά επιµελητήρια λένε ότι δεν έχουν ούτε φωτοτυπικό χαρτί για να διενεργούν µαθήµατα και εξετάσεις, λέγοντας πως η κατάσταση θα γίνει χειρότερη µε τη µαζική προσέλευση και άλλων αγροτών στις εξετάσεις (ηλεκτρονικές και γραπτές) µετά την ολοκλήρωση των καλλιεργητικών εργασιών.
Στα 25 ευρώ τα εξέταστρα
Εντωµεταξύ, η καταβολή των 25 ευρώ για να λάβει συµµετοχή ο αγρότης στις εξετάσεις, πήρε παράταση έως τις 26 Νοεµβρίου, ενώ µετά θα πάει στα 50 ευρώ.
Ειδικότερα σύµφωνα µε την εγκύκλιο µε Αριθ. Πρωτ: 8444/95970 της 4ης Σεπτεµβρίου, που συµµαζεύει τους κανονισµούς για τις εξετάσεις, ισχύουν τα εξής:
Σύµφωνα µε την παράγραφο 5γ) του άρθρου 35 του 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), µετά την 26η Νοεµβρίου 2015, η λιανική πώληση γεωργικών φαρµάκων για επαγγελµατική χρήση γίνεται εφόσον εξασφαλισθεί ότι η χρήση τους ή υπό την επίβλεψη προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης των θεµάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρµάκων, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 33 και την Οδηγία 2009/128/ΕΚ.
Ο επιβλέπων τη χρήση αναλαµβάνει την ευθύνη για την ορθή χρήση των γεωργικών φαρµάκων και υποχρεούται αµέσως µετά τη χρήση αυτών να το καταγράφει ενυπόγραφα. Υποχρέωση απόκτησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρµάκων έχει αυτός στο όνοµα του οποίου εκδίδονται τα παραστατικά προµήθειας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή ο επιβλέπων τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.