Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

Δημήτριος Δ. Χριστογιάννης: Τροπολογία για την αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων περιοχών που ανήκουν στους Ο.Τ.Α.

Τροπολογία που κατατέθηκε από Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων και ο κ. Δημήτριος Δ.Χριστογιάννης, στο Σχέδιο Νόμου του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η επέκταση του θεσμού των μακροχρόνιων μισθώσεων σε εκμεταλλεύσεις αθλητικών και τουριστικών εγκαταστάσεων θα συμβάλει, πέραν από την τουριστική αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων περιοχών που ανήκουν στους Ο.Τ.Α., και στην ανάπτυξη των άγονων αυτών περιοχών με τη λειτουργία πάσης φύσεως αθλητικών και συναφών με αυτές δραστηριοτήτων. Με τον τρόπο αυτό προσδιορίζεται ο σκοπός εκμετάλλευσης με μακροχρόνια εκμίσθωση των ακινήτων των Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Η παράγραφος 8 του άρθρου 192 του ν 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται η εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών η κοινοτικών ακινήτων με μειωμένο μίσθωμα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη, υπό τον όρο ότι ο μισθωτής θα αναλάβει το σύνολο ή το μέρος της δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου και θα προβεί σε τυχόν πρόσθετες παροχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ειδικότερα στους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας. Επιτρέπεται επίσης, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, η μακροχρόνια μίσθωση για τουριστικούς σκοπούς, καθώς και για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση σε αυτό επιχειρήσεων αθλητικών δραστηριοτήτων πάσης φύσεως και υποστηρικτών προς αυτές υπηρεσιών ακινήτων των οργανισμών τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για διάρκεια μέχρι 99 χρόνια κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 610 του Α.Κ. Η ανωτέρω σύμβαση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα Δημοσίου ή τρίτων. Τα δικαιώματα και οι αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστών επιμελητών και υποθηκοφυλάκων γα τη σύμβαση και κάθε άλλη προς πραγμάτωση αυτής πράξη περιορίζονται στο 10% αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζονται πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.»
Αθήνα

Οι προτείνοντες Βουλευτές