Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ – ΜΕΤΡΑ 3.2.2 & 4.2.4, 3.4.4, 3.1.8 & 4.1.20, 3.1.22 ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ 2014-2020»


Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας σας ενημερώνει ότι έχει εκδοθεί η 2η τροποποίηση προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων, για τα παρακάτω Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας  2014 – 2020 :
- Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση ανεπιθύμητων αλιευμάτων» με αριθ.  475/27.02.2018  (ΑΔΑ: 9ΝΜΟ4653ΠΓ-Ξ2Τ).
  - Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» με αριθ. 448/27.02.2018  (ΑΔΑ: 63ΕΖ4653ΠΓ-Σ5Λ).
- Μέτρα 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους»  με αριθ. 474/27.02.2018 (ΑΔΑ: ΩΚ414653ΠΓ-ΥΕ2).
-  Μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια»  με αριθ. 373/23.02.2018  (ΑΔΑ: Ψ34Χ4653ΠΓ-ΡΗΒ).
Επισημαίνουμε ότι τα Μέτρα 3.1.22, 3.1.8 και 4.1.20 αφορούν πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών.
            Η τροποποίηση των μέτρων αφορά την παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), η οποία είναι η 23.03.2018 και ώρα 14:00.
            Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερικής Ενότητας Πιερίας (τηλ. 2351351140 & -141, κα. Βουλγαρίδου & κ. Δαφνάκης) καθώς και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ (τηλ. 2131501183, κ. Σακελλαρίου Γιάννης).

                                                               
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
                                                                        
                     
ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΚΙΤΣΙΟΥ