Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Δήμαρχο,
Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων,
Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Βέροια

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 12-6-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


ΘΕΜΑ
1ο :
Έγκριση ή μη αναμόρφωσης (8η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2017.
ΘΕΜΑ
2ο :
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (9η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2017.
ΘΕΜΑ
3ο :
Έγκριση ή μη καθορισμού αμοιβής δικηγόρου, για τη σύνταξη γνωμοδότησης και την άσκηση αγωγής του Δ.Βέροιας κατά απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
ΘΕΜΑ
4ο :
Ορισμός μελών, θητείας & συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
5ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής Τεχνικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δ.Σ.
ΘΕΜΑ
6ο :
Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
ΘΕΜΑ
7ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης της Β’ Φάσης της υπηρεσίας «Προετοιμασία σχεδίου επιχειρησιακού προγράμματος χωρικής εδραιοποίησης, βιώσιμης κατοίκησης και κοινωνικής ένταξης των πολιτών καταγωγής ΡΟΜΑ στον Δήμο Βέροιας».
ΘΕΜΑ
8ο :
Έγκριση ή μη προγράμματος εθελοντικών στειρώσεων αδεσπότων ζώων συντροφιάς.
ΘΕΜΑ
9ο :
Έγκριση ή μη της αριθ. 95/2017 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί ψήφισης Εσωτερικού Κανονισμού του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δασκίου
ΘΕΜΑ
10ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 135/2017 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μέλους του Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ
11ο :
Έγκριση ή μη καταρχήν μετονομασίας οδού της πόλης Βέροιας σε οδό Ευαγόρα Παλληκαρίδη
ΘΕΜΑ
12ο :
Επί αιτήματος μισθωτή του Δημοτικού Αναψυκτηρίου στις Σαραντόβρυσες για την κατασκευή παιδικής χαράς εντός του υπαιθρίου χώρου του αναψυκτηρίου.
ΘΕΜΑ
13ο :
Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας
ΘΕΜΑ
14ο :
Έγκριση ή μη διενέργειας της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας»
ΘΕΜΑ
15ο :
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων».
ΘΕΜΑ
16ο :
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων Αγίας Βαρβάρας».
ΘΕΜΑ
17ο :
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ
18ο :
Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Εσωτερική διαμόρφωση νεκροταφείων Διαβατού».
ΘΕΜΑ
19ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Δοβρά».
ΘΕΜΑ
20ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων».
ΘΕΜΑ
21ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Δοβρά».
ΘΕΜΑ
22ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή κλωβών στο ενδιαίτημα (καταφύγιο) αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ
23ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή περίφραξης στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».
ΘΕΜΑ
24ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση και εγκατάσταση λέβητα στο 4ο Δημοτικό Βέροιας»
ΘΕΜΑ
25ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Μακεδονίδος».
ΘΕΜΑ
26ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αμμοχαλικόστρωση-συντήρηση αγροτικών δρόμων».
ΘΕΜΑ
27ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Απ.Παύλου».
ΘΕΜΑ
28ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση νεκροταφείων 2016»
ΘΕΜΑ
29ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση κάδων απορριμμάτων»
ΘΕΜΑ
30ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας καθαρισμού του χώρου στέγασης του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
31ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. του Χ.Τσισμετζή από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους.
ΘΕΜΑ
32ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. της Ε. Τζιμογιάννη-Ρεντζίκα από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών.
ΘΕΜΑ
33ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Ι.Βουρλώτα από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών και σύνταξης νέων χρηματικών καταλόγων
ΘΕΜΑ
34ο :
Επί αιτήματος του Κ.Τρούπκου για την προσθήκη νέων κατηγοριών στην υπ’ αριθ. 3/2000 επαγγελματική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών
ΘΕΜΑ
35ο :
Έγκριση ή μη μεταβίβασης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών από τον Λ.Κετόγλου στη Μ.Χωραφαΐδου
ΘΕΜΑ
36ο :
Επί αιτήματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης δημοτικών χώρων και πλατειών
ΘΕΜΑ
37ο :
Επί αιτήματος του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου ΓΑΣ Καράτε «ΕΡΜΗΣ» Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης του αμφιθεάτρου της περιοχής Πασά Κιόσκι
ΘΕΜΑ
38ο :
Επί αιτήματος του Τουριστικού Ομίλου Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης μέρους του ισογείου χώρου του Δημαρχείου.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ