Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματοw

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους»

Έχοντας υπόψη:
1.     Την αριθμ. πρωτ. Δ23/οικ.49505/3609/22.12.2014 πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που αφορά στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους ΤΕΒΑ/FEAD» για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020.
2.     Την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της 1ης Έκθεσης Πεπραγμένων και του Σχεδίου Συγκρότησης Κοινωνικής Σύμπραξης που είναι η 13.02.2015
3.     Την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της 2ης Έκθεσης Πεπραγμένων και του Συμφώνου Σύμπραξης που είναι η 20.02.2015
4.     Την αριθμ. 18/28.01.2015 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για τους απόρους» και τον πρώτο ρόλο που πρέπει να έχουν οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού στην υλοποίησή του.
καλούμε
τους ενδιαφερόμενους φορείς οι οποίοι εμπίπτουν στους δυνητικούς δικαιούχους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την συμμετοχή τους ως οργανώσεις - εταίροι στην Κοινωνική Σύμπραξη.
Τα κριτήρια επιλογής των Οργανώσεων Εταίρων καθορίζονται με γνώμονα την εξασφάλιση του βέλτιστου συνδυασμού εμπειρίας στο αντικείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, γνώση των ωφελουμένων τοπικά και επάρκεια στην υλοποίηση των πράξεων.
Κριτήρια επιλογής για όλες τις Οργανώσεις Εταίρους:
·   H συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού του Ταμείου
·   Η δυνατότητα καταγραφής και παροχής των δεδομένων /πληροφοριών που απαιτούνται από την Διαχειριστική Αρχή ή / και τον κανονισμό του Ταμείου.
Δυνητικές Οργανώσεις Εταίροι είναι:
·   Τοπική Αυτοδιοίκηση 1ου και 2ου βαθμού (δήμοι , Περιφέρειες, δημοτικά και Περιφερειακά ΝΠΔΔ ή Κοινωφελείς επιχειρήσεις , καθώς και αντίστοιχες υπηρεσίες και φορείς Περιφερειών
·   Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
·   ΝΠΙΔ πιστοποιημένα στο πλαίσιο του Ν2646/98 και της ΚΥΑ ΓΠ:Π(2)γ/οικ.34029/22-3-2012
·   Καταναλωτικές Οργανώσεις που εντάσσονται στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (Ν. 2251/94) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
·   ΝΠΙΔ και Άτυπα κοινωνικά Δίκτυα με πρωτοβουλίες και δράσεις διανομής ειδών σε απόρους , σε τοπικό επίπεδο , τα οποία θα πρέπει να πιστοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2646/98 και θα τεθούν υπό την εποπτεία του Παρατηρητηρίου Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης (Ν. 4262/2014).
Οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να προσέλθουν την Τρίτη 10.02.2015, ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης, προκειμένου να ενημερωθούν για το πρόγραμμα και να καταθέσουν τις προτάσεις τους.
Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος

Νίκος Παπαζιώγας