Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 2014

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

            Ο Δήμαρχος Πύδνας - Κολινδρού Ν. Πιερίας κάνει διακήρυξη ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση 2.500 τ.μ. για το διάστημα από 8/9 έως
18/9/2014 από το χώρο της Εμποροπανήγυρης που βρίσκεται στο Αιγίνιο για τη λειτουργία Λούνα Πάρκ, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 22.000,00 €.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου, στις 12 Αυγούστου 2014, ημέρα Τρίτη ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού 11: 00 π.μ. και σε περίπτωση αναβολής για οποιονδήποτε λόγο θα γίνει επαναληπτική με τους ίδιους όρους στις 19 Αυγούστου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ..
            Δεκτές γίνονται επιχειρήσεις – κάτοχοι μηχ/των Λούνα Πάρκ.
            Απαραίτητη για τη συμμετοχή η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης για το είδος, τον αριθμό των παιγνίων και την έκταση που καταλαμβάνουν, τα πιστοποιητικά της ΚΙ/2113/6/12-9-95 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, άδεια λειτουργίας του Λούνα Παρκ, καθώς και βεβαιώσεις καλής λειτουργίας των παιγνίων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
            Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 2.200,00 € και προσκομίζεται ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Π.&Δ.που απευθύνεται στο Δήμο.  Πληροφορίες δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου (τηλ. 2353350130).

                                                                                                     Ο Δήμαρχος
                                                                                                Ευάγγελος Πολύζος

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ