Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

Προκήρυξη 58 θέσεων από το ΕΠΕΚΑ στην Ημαθία


Ο Φορέας Παροχής Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «ΕΠΕΚΑ») ανακοίνωσε την πρόσληψη 58 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών, για την υλοποίηση
προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα Ημαθίας της Περιφέρειας Kεντρικής Μακεδονίας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Τα εν λόγω άτομα θα απασχοληθούν στον παρακάτω συμπράττοντες φορείς:
ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 3
ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ/ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩ ΓΟΙ 1
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 9
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 7
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 21

11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
ΔΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ/ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 6
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 7
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 3
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.Π.1. και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Βάκχου 19-23, Πύλη Αξιού Τ.Κ. 546 29 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Φορέα Παροχής Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.») (για Π.Ε. Ημαθίας), υπόψιν κας Γιοβανοπούλου Ανδρομάχης (τηλ. επικοινωνίας: 2310-544196). Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 4/3.
Διαβάστε την προκήρυξη


http://www.kathemera.gr/