Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017

Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Δήμαρχο,
Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων,
Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Βέροια


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 5-7-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ
1ο :
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του συμπληρωματικού τροποποιητικού τεύχους του έργου «Γέφυρα Αδελφών Κούσιου» πρώην «Γέφυρα Τριποτάμου στην περιοχή Κτηνιατρείου Βέροιας»
ΘΕΜΑ
2ο :
Έγκριση ή μη μερικής τροποποίησης του από 14.07.2016 πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου» κατόπιν της με αρ. πρωτ. 224/26.1.2017 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
ΘΕΜΑ
3ο :
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (10η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2017.
ΘΕΜΑ
4ο :
Επί πρότασης της Λαϊκής Συσπείρωσης για την ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων σε υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.
ΘΕΜΑ
5ο :
Επί πρότασης της Λαϊκής Συσπείρωσης για την έκδοση ψηφίσματος κατά της επιβολής περιβαλλοντικού τέλους στην ύδρευση και την άρδευση.
ΘΕΜΑ
6ο:
Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στον A.Ullah.
ΘΕΜΑ
7ο:
Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στον Β.Στεφανόπουλο
ΘΕΜΑ
8ο :
Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στον Ι.Σισμανίδη
ΘΕΜΑ
9ο :
Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου στην Αστική Εταιρία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων»
ΘΕΜΑ
10ο :
Έγκριση ή μη καταρχήν συμμετοχής του Δ.Βέροιας στη συνδιοργάνωση των εκστρατειών Ecomobility & free mobility για την περίοδο 2017-2018
ΘΕΜΑ
11ο :
Έγκριση ή μη άδειας εργασιών μικρής κλίμακας σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου.
ΘΕΜΑ
12ο :
Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου Βέροιας
ΘΕΜΑ
13ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 171/2014 απόφαση του Δ.Σ., περί καθορισμού αξίας αποζημίωσης ρυμοτομούμενων τμημάτων ιδιοκτησίας Ε.Φλαμπουλίδου κλπ.
ΘΕΜΑ
14ο :
Γνωμοδότηση για την αναγκαιότητα πρόσληψης εποχιακού προσωπικού, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
ΘΕΜΑ
15ο :
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών έτους 2017 της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας.
ΘΕΜΑ
16ο :
Έγκριση ή μη απασχόλησης (επιδοτούμενης) για την πρακτική άσκηση μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και καθορισμός αριθμού μαθητών, για το σχολικό έτος 2018-2019.
ΘΕΜΑ
17ο :
Έγκριση ή μη επικαιροποιημένου μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω υψηλών θερμοκρασιών (καύσωνα)
ΘΕΜΑ
18ο :
Έγκριση ή μη καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του Έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου»
ΘΕΜΑ
19ο :
Έγκριση ή μη διενέργειας της δαπάνης για την υλοποίηση της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων»
ΘΕΜΑ
20ο :
Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Βέροιας για την πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ
21ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για την πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ
22ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για την πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ
23ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ. Παύλου για την πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ
24ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γέφυρας Αφών Κούσιου»
ΘΕΜΑ
25ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Σύνδεση πηγών Λευκόπετρας με αντλιοστάσιο Σάντας».
ΘΕΜΑ
26ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων οδών πόλης και Δ.Ε.»
ΘΕΜΑ
27ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δημοτικής Ενότητας Απ.Παύλου (2015)».
ΘΕΜΑ
28ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου (2015)».
ΘΕΜΑ
29ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας φύλαξης του χώρου στέγασης του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
30ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κοινής επιστολικής αλληλογραφίας με φακέλους προπληρωμένου τέλους»
ΘΕΜΑ
31ο :
Έγκριση ή μη διατήρησης σκαλοπατιού έμπροσθεν καταστήματος και εντός κοινοχρήστου χώρου επί της οδού Κεντρικής 128
ΘΕΜΑ
32ο :
Έγκριση ή μη προγράμματος εκδηλώσεων για την Κυπριακή Τραγωδία.
ΘΕΜΑ
33ο :
Έγκριση ή μη παραχώρησης της χρήσης διαφημιστικού χώρου στον Πολιτιστικό  Σύλλογο «Ευστάθιος Χωραφάς» για την προβολή δραστηριοτήτων του.
ΘΕΜΑ
34ο :
Έγκριση ή μη α) επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Ε.Αντωνίου, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) διάθεσης της πίστωσης.
ΘΕΜΑ
35ο :
Έγκριση ή μη α) επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Α.Ταγκαλίδη, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) διάθεσης της πίστωσης.
ΘΕΜΑ
36ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Ε. Μελιόπουλου από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών.
ΘΕΜΑ
37ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Ι.Βουρλώτα από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών και σύνταξης νέων χρηματικών καταλόγων
ΘΕΜΑ
38ο :
Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με τον Λαογραφικό Σύλλογο Ντόπιων Μακροχωρίου και Περιχώρων, β) δαπάνης και γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών
ΘΕΜΑ
39ο :
Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με τον Σύλλογο Ποντίων Μακροχωρίου, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης.
ΘΕΜΑ
40ο :
Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Κ.Παπαδόπουλο
ΘΕΜΑ
41ο :
Έγκριση ή μη α) μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης αντιδημάρχου στην Αθήνα, γ) δαπάνης, δ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και ε) ψήφισης της πίστωσης.
ΘΕΜΑ
42ο :
Έγκριση ή μη α) παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη οικογένεια, β) δαπάνης και γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών

                                                                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                     ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ