Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Απόφαση Δημάρχου για την Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο) του Δήμου Πύδνας Κολινδρού

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 178/2017 
Ο Δήμαρχος Πύδνας Κολινδρού 
έχοντας υπόψη: 

1. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/1-5-2002 τεύχος Α΄)«Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις » 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
3. Την αριθ. 208/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύδνας Κολινδρού ( ΑΔΑ: 7ΗΜΙΩ1Π-77Ε) περί ορισμού δύο Δημοτικών Συμβούλων (ο ένας από την μειοψηφία) ως μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. 
4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πύδνας − Κολινδρού που δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 456/. Β΄/22−3−2011). 
5. Το αριθ. 9032/14-12-2016 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ - Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας –Διεύθυνση Σχεδιασμού & αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Συγκροτούμε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύδνας Κολινδρού το οποίο αποτελείται από τους: 
1.  κ. Ευάγγελο Β. Λαγδάρη, Δήμαρχο Πύδνας Κολινδρού, ως Πρόεδρο. 
2.  κ. Κωνσταντίνο Κακάνη Αντιδήμαρχο προερχόμενο από την πλειοψηφία ως μέλος, με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Τουλούπα. 
3.  κ. Όθων Παπαϊωάννου Δημοτικό Σύμβουλο προερχόμενο από την μειοψηφία ως μέλος, με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Σιανίδη. 
4.  κ. Νικόλαο Χηνόπουλο Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ν. Πιερίας ως μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Στέφανο Σφουγγάρα υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης. 
5.  κ. Αθανάσιο Καρτάλη Επίλαρχος εκπρόσωπος του Στρατιωτικού Διοικητή της XXIV/ TΘ Ταξιαρχίας Λιτοχώρου ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ίλαρχο κ. Παναγιώτη Κουτσό. 
6.  κ. Γρηγόριο Κατσαρό Διοικητή του Α.Τ Αιγινίου ως μέλος, με αναπληρωτή τον εκάστοτε Υπαστυνόμο του Α.Τ Αιγινίου. 
7.  κ. Ευάγγελο Φαλάρα Αντιπύραρχο, Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κατερίνης ως μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Πατσιαλής Επιπυραγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κατερίνης. 
8.  κ. Ελευθέριο Καούρη Πυρονόμο του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κολινδρού ως μέλος, με αναπληρωτή τον Πυρονόμο του Κλιμακίου κ. Μενέλαο Σβήρκο. 
9.  κ. Δημήτριος Καραμέλλιος Διευθυντής Τεχνικών Έργων & Πολεοδομίας του Δήμου Πύδνας Κολινδρού ως μέλος. 
10.  κ. Κωνσταντίνος Δούρος Προϊστάμενος Τεχνικών έργων του Δήμου Πύδνας Κολινδρού ως μέλος. 
11.  κ. Χρυσούλα Τερζή Δασοφύλακας της Διεύθυνσης Δασών Ν. Πιερίας ως μέλος. 
12.  Εκπρόσωποι εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. 


   Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο) του Δήμου Πύδνας Κολινδρού θα συνεδριάζει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Κολινδρού της Δ.Κ Κολινδρού με την συμμετοχή των εκάστοτε Αντιδημάρχων και είναι το αρμόδιο όργανο το οποίο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση κατά την διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής και κατά την διάρκεια του έργου αποκατάστασης των ζημιών. 
   Στις συνεδριάσεις θα λαμβάνουν μέρος και εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων του Δήμου καθώς και εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου. 
   Το παραπάνω έργο θα έχει την δυνατότητα συνέχισης της Συνεδρίασης και με τους ορισμένους από τους μετέχοντες αναπληρωτές τους. 

Ο Δήμαρχος Πύδνας Κολινδρού 
Ευάγγελος Β. Λαγδάρης 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Τμήμα Σχεδιασμού και πρόληψης Τ. Οικονομίδη 1 & Καθ. Ρωσσίδου 11 Τ.Κ 54008 Θεσσαλονίκη 

2. Περιφερειακή Ενότητα Ν. Πιερίας Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας 60100Κατερίνη 

3. Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Κακάνη Υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας Ενταύθα 

4. Πρόεδρο Δ.Σ κ. Αυγουστίνο Ανδρικόπουλο Ενταύθα 

5. ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ